New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovalumenhu vane va kwatwa po molwa oumbudi weexwiki doBrazilian

Ovalumenhu vane va kwatwa po molwa oumbudi weexwiki doBrazilian

2023-02-20  Festus Hamalwa

Ovalumenhu vane va kwatwa po molwa oumbudi weexwiki doBrazilian

Opolifi yomoshilandopangelo oya kwatwa po ovalumenhu vane konima eshi va ti va hangika tava vake meumbo eexwiki doku hondjelwa, oshimaliwa nosho tuu oinima ikwao ya yooloka.

Oshiningwanima osha ningwa Etitano lwopotundi 11h00 moKhomasdal moWindhoek. Omupopiliko wopolifi moshilandopangelo Sargent Hileni Gabriel okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova hangika ve li meni leumbo tava longele oinima meendjato.

Va ti umwe womushiinda okwa lopotela opolifi eshi a mona ovalumenhu tava teya po omuvelo meumbo nokonima ovapolifi ova ya ko keumbo oko.

Opolifi oya hokolola tai ti mwene weumbo okwa hangika e li koilonga pefimbo loshiningwanima.

Gabriel okwa weda po ta ti po oumbudi womaumbo ta tewa koolyamupombo owa londa moWindhoek eshi ombelewa yavo hai lopotelwa oibofa ihapu yomaumbo a tewa.

“Oshiwana nashi kale shina ekwatafano liwa novashiinda shavo shaashi opo ngeenge eumbo ta li tewa mushiinda oye ta lopotele opolifi,” Gabriel ta ti.

Okwa kumaida ovakalimo vomoWindhoek opo va kale tava lopotele opolifi oimbuluma tai ningwa moshilandopangelo.

“Opolifi yomoshilandopangelo oye li longekida efimbo keshe okukala ya fika konhele kwa lopotwa oshimbuluma,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-20  Festus Hamalwa

Share on social media