New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Piho ya mayemo amunahano ilukile

Piho ya mayemo amunahano ilukile

2020-10-12  Roland Routh

Piho ya mayemo amunahano ilukile

WINDOKO – Piho ya mayemo amunahano ya yana beleka kwa kampani ya Global Fund, ili yanyaziwa kamulatu wa kubulaya yanali folomani wa hae, ni kuholofaza yana beleka ni yena, kanako yakukunupa mwasilimo sa 2019 ilukile kuli itiswe mwa khuta.  Simataa Simasikiu wa lilimo zemashumi amalalu kazene, nalumezwi kwa kutatubiwa mayemo amunahano, kwa ñaka wa kwamukunda ni wa muuso. Kono lipiho hane libato kandekwa viki yefelile, Muyemeli wa Simasiku, Vernon Lutibezi naize hasika bona kale lipiho, mi muatuli Christie Lienberg naisize taba la 26 Yenda. 

Lizazi leli tomilwe likaba la muatuli ni bayemeli kuto toma lizazi la kukala muzeko, hamoho nikuto talima lipiho zamayemo amunahano. Simasiku utalimana ni mulatu ulimuñwi wakubulaya, ni omuñwi wakubata kubulaya, ni omuñwi wakukunupa tobolo mwahala sicaba. Milatu yeo izwelela kwa kukunupa kone kubile teñi la 28 Sope 2019 ñohola, Simasiku hayo kena mwaofesi ya Global Fund nikuyo kunupa haketalizoho, mi abulaya folomani wa hae Sara Mwilima nikuholofaza yana beleka niyena Ester Amupolo. 
Kanako ya kukupa kulibelela muzeko kwanda sitokisi, Simasiku nakile apaka kuli naisileleza hane akunupile liezwa. 
Napakile hape kuli hana kuitumelela mafosisa muzeko hauka ungeka mwa Khuta ye Pahami. Muzekisi wa muuso ki Antonia Verhoef.


2020-10-12  Roland Routh

Tags: Khomas
Share on social media