• July 10th, 2020

Sampofu ubulela hala mapurojekiti a Zambezi 


 

KATIMA MULILO – Mubusisi wa Sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ubulela kuli mayemo a mapurojekiti mwasikiliti sa Zambezi ashutashutana. Naize kutoloka kuli mapurojekiti amañwi sabato feela, ase afelile, kapa alyehisizwe kikupupimiwa kwamusulo kokuzwelapili mwaliofesi kaufela zamuuso. Sampofu nabulezi manzwi awo kanako yakufa liñusa la mayemo asikiliti viki yefelile. Sampofu naize mapurojekiti amañwi ayozwelela kwasilimo sa 2012/2013 kono hasika feela kale. Naize mabaka ikona kuba kuli hakuna masheleñi kapa bene bafilwe peleko habasika eza musebezi sakata. Kono nabulezi hala mapurojekiti ane afelile mwasilimo sa 2018/2019. “Lubala kufelezwa kwasipatelanyana sa Lusese sesise sihulile kuba sipatela sesi tunanyana, kufelelezwa kwasipatela sesi tunanyana  kwa Ngoma, ni kuyahiwa kwasipatela sesi tunanyana kwa Kaenda,” nekubulezi Sampofu.

Nabulezi hape kuli “kufelezwa kwakuyahiwa kwaofesi ya silalanda sa Kabbe ya Mbowela ni Linyanti, kimuhatotuna mwasikiliti ili wakutisa litokwahalo mabapa ni sicaba.” 

 

Nabulezi hape kuli maino abanana kwasikolo ni miyaho yakuitutela isiyala kuba butata mwasikiliti, kono zeñwi liezizwe kulika kutatulula butata bo. Hala zeñwi naize makilasi abalwa abalitopa zakwatasi nayahilwe kwasikolo sa Sesheke, Maunga ni Liswani III. Mi makilasi amashumi amabeli ka amabeli asweli kuyahiwa hala buka yakamaiso yenca yatuto, mwalikolo zelishumi kasilisiñwi mi asilezi safelile. Hala maino abanabasikolo naize maino akwasikolo sa Mafwila nalunduluzwi mi akwasikolo sa Ndoro sabato feela, haneli akwa Luhonono hakubonisi  cinceho. Nabulezi hape kuli kuyahiwa kwamikwakwa mwasikiliti kuzamaya hande, kono kuyandululwa kwamulilo wamagesi kusweli kuhohoba bakeñisa kutokwa masheleñi. Hala kuzwelapili Sampofu nakupile kuli njanji yezwa Grootfontein kutaha Katima Mulilo iyahiwe, ili kuli ikone “kuzulisa tekisano yalibyana mwahala sikiliti ni linaha zeli bukaufi.” Nakupile hape baeteleli bakatengo kasikiliti nibakatengo katolopo kuba niketelelo sakata ili kuli kube nizwelopili yende. 

“Luswanela kubona kuli mali kaufela azwa kwakamaiso yamuuso kwamuleneñi, asebeliswa mi hakuna masheleñi aswanela kukutiswa kwasikwama sanaha,” nekubulezi Sampofu.

 


Aron Mushaukwa
2019-06-10 09:58:56 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...