• September 30th, 2020

Sekondere ǁgau!nâs ge ǀoro ǀgôaxoaǂgāsa ra hō!â


 OMUTHIYAS – ǂAm !gôab di sekondere ǁgau!nâs ǀgôan xoaǂgādi, ge kai ǂâiǂhansens ase ī ǁnāpas ga ǀgapi xoaǂgāsens !gôagu Xrat 1 ǀgôan digu ǀkha a ǀgoweǀnōhe o tsî ǁnā-amaga ôa!gaosa ra ǂgan !urus nē !gomsib disa ǂanǂuis ase. 

Oshikotob di ǁgau!nâs direkters Aletta Eises ra mîsa !oan ge ra ǂâi!nâǁgui, ôa!nâde dīsa in ǁgoaǂuidi hîa !gôagu skolǂgâ ra ǀgôan diga ǂam ǀgapi !harib tawa ra ūǁnâde ǂanǂui tsî oresa hō. Eises ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ais ǁaupexa 450 ǁgau!nâs mâisan ǀkha Oniipas tawa ge ūhâ i ǂgaoǂgao!nâs ǂnûs tawa nēsa gere ǀgoragu. “A da ôa!nâde dī, kaise ǀgapi !gôab ǀgôan xrat 1s !nâ da ra xoaǂgān kaise ǀoro !gôab !nâ sekondere !hariba ra sī!nâs !aromade. Ôa!nâs ge a ǂhâbasa î da ǂan mâpan sada ǀgôan xrat 1 !nâ da ra xoaǂgāna ra kā !khaisa. !Gâi tama sîsenǂuib hâ hîa da ge ǁnaetib !oa ai!gû ǁoas ǀguisa i, ǂanǂui da ge nî !aromade; aiǁgause ǁaeb ai!â skola ǁnāxūsa, ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāba,” tis ge Eisesa ge mî. ǀHaos di ǁgūbas ge ǁgau!nâ-aona ǁkhawa ǂgaoǂgao!nâsa, in nē ǀuniga termains ­ǁgau!nâs dis !nâ ǁîn di ǀuniga-e mā. “Nēs ge a ǀuniga termain skolkurib disa tsî hoada a ǂanse ǀgaisa ǁgâib tsî ǁgoaǂuide ǁgau!nâ-aon air a ǁgui, nē ǁaeb ai da ǁkhawa !gû!gâs dītoa da hâ sîsengu dis, ǂhâǂhâsa !hoaǂam!khaide ǁkhawa ǁgui!gâs, sâǁaegu tsî skoli khao!gâs hāǀaro ra ǁkhāǁkhā!âde mās, !augaba xu hâ !âidi, !kharese !augaba xu, tsî skolgu ai ra ǂgaekhâihedi !aroma ǀgôana aiǂhomis hân ǀkha ra ǀhawesa,” tis ge gere khom. ǁÎs ge ǁ­gau!nâ-aona ge ǀawemā in nē !ēsa sîsenū tsî ǁkhāsiga omkhâi, ǁî!nāpe ǀguipa sîsenǁares, aitsama ǀomkhâisa ǁgūbas hâna ǁîn ǂharis !nâ dīsa kaise ǂhâǂhâsase !gawaǀî tsî ǀasa ǂansa ǀkharaǀkharasiba ǂgâxa-ūs ase ­ǁîn ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nâ sîsenū. “Sadu ge ǁgau!nâ-aodu ase hoaǁae ǀasa ǂans ǀkha ais ai nî hâ tsî ǁgau!nâs !nâ ra hâ ǀkharaǀkharasina ǁnâu!ā tsî nî !gûǁare. ǁKhāǁkhāsen ǀgara re tsî khomais !nâ-ū ǂansa khoraǂui, ǀasa dīǀgauna ôa-am tsî oresa hâ a ǁgoaǂuide hōba re,” tis ge gere khoraǂui. “ǁGau!nâs ose i ge ǀgui ǁae-i tsîna hâ ǁkhā tide, ǁnā-amaga a da ǂhanuse ǁguiri nētsēs tsî ǁaris ǂgaeǂgui-aon !nâ,” tis ge ge ǀam. 


Obrien Simasiku
2019-09-10 07:49:26 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...