• March 31st, 2020

Sikunino sompongasano kuna kugendapo nawa moGoreangab


Katarina Uupindi

Mukevereli gevango vana kutumbura asi Olof Palme zompongasano ruha rosikunino kevango lyaGoreangab, Nestor Kalola, kahundilire sitata saVenduka mokuvapa evhu lyenzi kovatungimo, nokutanta asi ngano elikwamo eli nalivatera eparu lyovantu vatunga momavango gene vatura asi gokutunga. 

Vatungimo kavagwene evano lyesesu kondango zositata saVenduka momvhura 2016, omu vavapere asi vatulisepo sikunino sompongasano konyima tupu za Olof Palme Primere school. Sikunino esi kukunamo yicarrots, makovi, spinach, cauliflower, tomatoes, onions,garlic ntani beetroots nayimwe ngoso ntani awo kurandesa nye kondando zombiliha kuvhura kuyigwana ko N$10 pevango lyokurandesera lyakara pepi. 

Kalola katente asi egano eli kwatemekere tupu nakauke makura yipo nye vahundilire ndango zositata unene vana mberewa asi vatere egano lyokupako vantu evango morwa age ngompitisili kapi gahere kumona vantu vana kuhepa makura nepu tavatara. Age katente asi nampili ngomu vavapa evhu, sitata simpe kwagavako mbuto, yiruganeso, ekeverero, mema norutjeno.  Mokugwedako varugani vatano ngesi kuna gwana yirugana yokukarererapo ngesi kuna kuvadeura nye mokukuna nombuto edi. Ava vana kugwanenamo uwa vaava vakara pepi nomukunda ogu zina kara projeka ezi. 

Eyi vana kugwanamo kuna kara asi yokukaranda mbuto ano yokuhupako kuyitura nye kokambo kosikunino esi yipo simpe vakayiruganese komeho oko.  Evango eli ngesi kuna vatera nye vantu unene ngwendi vava vana kugwana vatali wouhaku asi vahepa kugwana mbatero zondja.  “ Nampili ngomu yina kara asi yinzi tunarugana, simpe yinzi yina pumbwa kuyirugana unene maudigu nye aga gana kuguma unene projeka zetu, omu yina kara asi mema masesu ntani vawidi nawo kuna kuvaka pevango lyetu, ntani uli nawo kuna kuhomokera nombuto detu, yimo ana kutanta Kalola. 

Age simpe kageve asi ngapi omu vana kugazara komeho oko, omu vana kugazara kukaweka nonhunhwa, kugwana ruhoho, yipo vayaruruganese koyikunwa yawo, age kuna kuhundira navenye vana hamenemo vana kuvatera vayapopere evango lina. 
Omu navaturako ekuma ndi darate zorutjeno omu nampo navavhura kutjilisa vatjotji.


Staff Reporter
2020-02-20 08:48:53 | 1 months ago

Be the first to post a comment...