New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va kwatwa po eshi va landa odungo neembapila doikengelela

Va kwatwa po eshi va landa odungo neembapila doikengelela

2022-09-23  Festus Hamalwa

Va kwatwa po eshi va landa odungo neembapila doikengelela

Ovalumenhu vane ova kwatwa po eshi vati va kengelela okulanda omalodu neembapila doipupulu tadi ulike kutya oshimaliwa osha futwa komavalulilo ombaanga yofitola omo va landa omalodu.

Ovafekelwa ova kwatwa po Etitatu efimbo lomutenya pefimbo kwa li opolifi mOshana tai ningi oshikonga shokulwifa oimbuluma mOndangwa.

Omufekelwa umwe oku na omido 34 a dile komukunda Oshitayi, mukwao oku na omido 29 a dile kOkalongo, umwe oku na omido 39 a dile mOndangwa omanga umwe oku na omido 42 a dile komukunda Oneshoko.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova ningulula eembapila odo hadi yandjwa ngeenge omunhu a futa oshimaliwa okudilila kombaanga ndele tava tula po omwaalu muhapu u fike N$22 808.10 Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova ninga ombapila yoipupulu tai ulike kutya oya dja kombaanga yo-FNB.

Vati okudja opo ovafekelwa ova ya mongeshefa yo-CIC (Pty) kOlunkono mOndangwa ndele tava lande oipake yomaludo 24 yo Jägermeister noshoyo oipateke 48 yomalodu eeJack Daniels. 

Omalodu ayeshe oku li pongushu yoshimaliwa N$22 808.09, nokwa kwatwa ko kopolifi. Ovafekelwa otava holoka momhangu yaNdangwa Etitano notava pangililwa oshibofa shoumbudi wokukengelela.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge tashi pewa eembapila doimaliwa ya futwa okudilila kombaanga shaashi paife ovanhu ove lininga ookalyamupombo tava longifa oumbudi wokukengelela keefikola. fhamalwa@nepc.com.na 

 

Ovafekelwa va kwatwa 

po eshi va kengelela okulanda omalodu. 

Efano: Festus Hamalwa

 


2022-09-23  Festus Hamalwa

Share on social media