New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va kwatwa po eshi vati tava landifa oimaliwa yoikengelela

Va kwatwa po eshi vati tava landifa oimaliwa yoikengelela

2022-10-03  Festus Hamalwa

Va kwatwa po eshi vati tava landifa oimaliwa yoikengelela

Ovalumenhu vatatu mwa kwatelwa omukwashiwana waZimbwabwe ova kwatwa po eshi vati hava longo oimaliwa yoikengelela ndele tave i landifa po.

Ovafekelwa ova kwatelwa Nama Lokasie moWindhoek efimbo lokomatango Etine.

Oimaliwa yoipupulu oyo ya kwatwa ko kopolifi oili pongushu N$124 000-00.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni okwa hokola ta ti ovafekelwa ove na lokupilinda meumbo lavo.

Vati konima ngeenge va prinda oimaliwa yoipupulu oha ve i landifa po kovakwashiwana nelalakano lokakengelela ovanhu keengeshefa davo ngeenge tava lande oshinima shonhumba.

Opolifi oya ti ovafekelwa ohava landifa oimaliwa yoipupulu yongushu yoN$1000-00 okoN$200. Hano ngeenge owa yandje oN$200 yoimaliwa yoshili, oto pewa oN$1000 yoikengelela.

Opolifi oya hokolola tai ouyelele owe uya kombada eshi umwe womukwashiwana a londwela ko opolifi fiyo ovafekelwa tava kwatwa po.

Ovafekelwa otava holoka momhangu Omaandaxa no tava pangulilwa oshibofa shoumbudi wokungelela, noku longifa nai oimalwa yoshjilongo.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge tashi pewa oimaliwa kovanhu shaashi okwa didilikwa ovanhu paife ve ninga oikengelela yokulanda noimaliwa yoipupulu.

Oshiningwani shikwao, omukulupe weedula 76 okwa tulwa makatoo koolyamupombo eshi ve mu kengelela okukuva ko oshimaliwa shaye  N$43 000 komavalulilo ombaanga yaye.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa moWindhoek efimbo longula Etine.

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova dengela omukulupe kutya opena omunhu tave ke ko oshimaliwa komalulilo ombaanga yaye.

Okudja opo ovafekelwa ova pula omukulupe opo a yandje eenomola di li kabob kaye opo ovafekelwa va dule okukanghameka diva oimaliwa yaye ihava kwe ko vali.

Vati konima yefimbo eshi nakuninga oshihakanwa a tuma eenomola odo a pulwa kongodi yaye okwa lopota oshimaliwa sha dja ko ashishe kombaanga yaye.

Ka pena omufekelwa a kwatwa po noimaliwa ina i monika onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi xulife po okuyandje eenomola di li koubob wavo kovanhu.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-03  Festus Hamalwa

Share on social media