• May 23rd, 2019
Login / Register

Vadinkantu womoOshana kuna hara murugani dameki mevango lyaKashuupulwa


Ongwediva - Vadinkantu momukundahorowero gwaOshana kavatente asi awo kuna hara mudinkantu vamupe evango eli lyounguuru ana sigi nguuru gwanare Clemens Kashuupulwa ogu kavapere nkera sirugana sokukakarerapo Namibia kosirongo saRusia.

Kashuupulwa gonomvhura 70, age kwakara nguuru gomukunda gwina Oshana ure wono mvhura 20, kutunda mo 1998. 
Mokukwama vadinkantu, nguuru gahepa kukara muntu gwina ana diva asi yinke vana hepa vadinkantu eyi nayitwaredera epangero lidive asi ngapi omu navavavatera vene owo vadinkantu.” Ose kuna hara nguuru ogu ana kuzuvhako ekonomi lyosirongo esi, nguuru ogu ana kumona elikwamo lyovadinkantu omu navatuvatera morwa ose nyose nompitisili domungura” yimo ana kutanta Agatus Antanga gombunga zina kara asi Popular Democratic Movement, ana kara asi hamutjanga govadinkantu mokugava mapukururo nonombudi moOshana. Antanga katente asi age kuna hara kumona nguuru ana kupangera pwahana woma wongandi, ndi gahana kutara asi ogu muntu musinke. “ Ame kuna hara kumona nguuru ogu ana kara asi age mutwe, gomukunda ogu, ana kupira kuninkiliramo vantu morwa nomvhura dawo, ndi asi kombunga politika musinka wahamena. Nye yina kara mulyo, gahepa kudiva asi ekuliko lyaha kara asi ruha rumwe tupu nye mukunda nagunye gwahepa kumona ekuliko ntani, yimo ana kutanta Antanga. 

Ano mukarelipo gombunga zaAR, Pau Pau, katente asi age kuna hara kumona nguuru ogu ana karerepo vantu. “ Ame kuna hara kumona nguuru galironga, mudinkantu, ana kutumbwidira, kapi gahamena moumbondo nkenye, kurugana gahana utjirwe. Ogu ana kara asi gayaruganena vantu, kapisi gokutura tupu mosirugana makura gahepa kusikisamo yomutuli gwendi mosirugana paupolitika.yimo ana kutanta Pau Pau. Ogu gakere asi mugavi magano kwaKashuupulwa, Michael Mwinga, katente asi nonkaku edi daKashuupulwa nonene kapisi nkenye ogu kuvhura kugwanekamo. Age kwakara asi mugavi magano kwaKashuupulwa ure wonomvhura ntambali. Nye sinka esi kuna kara sa[residente gosirongo, nye muntu gokufana ngwendi nguuru gwange hawe ngano nayiwapa kuyakara momukunda ogu. Age kwakere mugara ana kuruganena mukunda ogu yimo ngoso ana kutanta Mwinga. Mukurona pamberwa momukunda Oshana, Martin Elago, nage gumwe kalizire nononkango daMwinga, omu ana kutjangurura muntu ogu ana kukatundamo asi mugara arugana unene. Age kurugana unene ntani nkenye siruwo ono kumupapara tomugwana, nankenye eyi yina kuhoroka age pweli, ame kuna hara asi twahepa kugwana muntu gokukara ngwendi googo yimo ana kutanta Elago. 


Nuusita Ashipala
2018-11-29 10:12:31 5 months ago

Be the first to post a comment...