New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Varugani wokampani zaNHE simpe kapi vana kuza koyirugana

Varugani wokampani zaNHE simpe kapi vana kuza koyirugana

2018-10-25  Staff Report 2

Varugani wokampani zaNHE simpe kapi vana kuza koyirugana
Top of a Page

Onesmus Embula

WINDHOEK - Varugani wombunga ndi kampani tuna kutumbura asi NHE, kuna parapo asi awo kapi navatwikira noyirugana dogoro udigu wawo vauvazuvhire. Varugani ava kavatamekere nelyatero kutunda moune una puko, komberewa zokampani zonene zomoVenduka. Awo kavageve maudigu gawo omu vana kuvatekura koyirugana, omu kavapere nye  vagendesi kurona yivike yivali asi vahepa kugava nkumbu koyo vana kusina ano nsene kapi vana kuyirugana oyo awo ngorooro navagava runyegenyo rwawo mokulyatera. Varugani ava simwe esi vana kusivana ndi vana hara mukurona pamberewa gwawo ngano vamugusemo munekuto Gisbertus Mukulu, awo simpe kuna kuhundira asi komitiye zakarerapo NHE, nazo vazigusemo mosirugana sazo ano vagendesi kurona vahepa nye kutara asi malisigo pononzambi vagawapukurure. Mombapira zawo nye ezi karesere hamutjanga gwaNAFINU Asnath Zamuee, ezi kava geve kwaMukulu, mosiruwo selyatero eli kava kere nalyo moune una puko, awo kava geve runyegenyo rwawo oru vagusapo ndi vapira kuvapa silinga ezi vavatumbwidira asi zorupandu kutunda mo 2017 dogoro ngesi, ntani aw okapi ava vape bonus ndi asi silinga nepu ono gwanese. Udigu kuna kara asi uwa wangesi kwaugusapo vahana kugava efatururo nkenye kovarugani eyi yavatwaredera nukaro gupirenye kuwapa. Mokuyitara varugani kuna kuyimona asi kapi ava gwana nzambi zokuyukilira, morwa elikwamo kona kono lyakerepo omu vakona konene asi nonzambi dawo ngapi, nye kwato kapi yaza moyirugana. Mukarelipo varugani vaNHE, Rowley Upingasana, age kuna kupura asi morwa sinke kavatengwidilirepo board ezi zakara asi azo kapi azirugana nokuhundira asi elikwamo lyakerepo vahepa kulitengwidirapo dogoro ngendeseso zobonus zize moyirugana. Mukulu katumbwidilire varugani elimbururo lyewa kukwama siruwo sooso vana vape, nokutanta asi awo kuvhura nye kumwe negendeso vatarurure mauwa govarugani, omu mwene kalipere ezuva asi ngano nayinye oyo nayimana kuyirugana.


2018-10-25  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page