• October 28th, 2020

Zambezi ifumana muzamaisi wasipokola yomunca


RUNDU – Muzamaisi Marius Katamila uketilwe kuba yomuhulu wa sipokola yomunca mwasikiliti sa Zambezi, kulatelela kupumula famusebezi kwa Muzamaisi Karel Theron. Katamila nakalile musebezi la 1 Yenda.  Ucilaukile mwamusebezi kasamulaho akubeleka lilimo ze 28 mwasipokola, hamohocwalo ni mwamitayi yecwale ka lipatisiso, kamaiso ni kuluta. Pili asika ketwa kale Katamila naetelezi sikolo sa lituto za sipokola sa Patrick Iyambo mwa Windoko.  “Kakuba yomuhulu wa sipokola sanaha, ofesi kaufela luitumela kwa susumo, ketelelo yende, tisezo yeo babeleki basipokola bazwelapili kueza,” nekubulezi youmuhulu wa sipokola Sebastian Ndeitunga.

 Theron yana pumuzi famusebezi kwamafelo akweli ya Muimunene, nakeni mwasipokola mwasilimo sa 1990, mi usebelize mwamiyati yeshelashelana mwanaha. 
“Muzamaisi Theron usebelelize sicaba sa naha Namibia kalilimo zeñata mi upumula katompo ni likute,” nekubulezi Ndeitunga.


Mavis Braga Elias
2020-10-12 10:46:08 | 16 days ago

Be the first to post a comment...