Schlettwein ota popile oshikondo shomeya

Home Eenguhudana Schlettwein ota popile oshikondo shomeya
Schlettwein ota popile oshikondo shomeya

Paulina Ndalikokule

 

Minista guunamapya, omeya, nomatulululo gomavi Calle Schlettwein okwa ti itaka popila nando oshikondo shomeya shi kuthwe mo muuministeli shi kale shopaumwene oshoka otashi ka kala uupyakadhi koshigwana ngele ya ka landa omeya komahangano gopaumwene.

Minista okwa popi ndhoka koshigongi shomeya moBali koIndonesia mookundathana nkene ye na okukaleka po omeya.

Okwa ti etokolo ndyoka otali ka guma nayi aakwashigwana unene tuu mboka ye li mompumbwe oshoka itaya ka vula okumona omeya molwoondando dhomeya tadhi ninga ondilo. 

“Onkalamwenyo yaakwashigwana oya kalekwa po komeya, itatu vulu okutulapo omukalo ngoka tagu imbi aantu ya kale kaaye na omeya ngele itaya vulu okufuta. Aantu naya pewe omeya yo taya futu kashona hoka taka vulika kukehe gumwe. Onda itaala kutya ngele otwa tula po oompango oompe kutya shika osho nashi kale ompango otatu andjakanene omeya shi thike pamwe.   

Okwa ti wo mboka ya hala oshikondo shi kale shopaumwene inaya ndhindhilika nawa nkene oshikondo shomeya shopaumwene tashi ka eta omaupyakadhi ogendji kaantu oyendji moshilongo.

 “Etokolo ndika otali ka kala lyi na owala uuwanawa wa gama ombinga, oshoka ngoka ta ka landa omeya otaka futa iishoshela ya gwedhwa po, nomahangano otaga vulu okukala itaaga gandja omayakulo ga gwana, ashike oyendji oya hala okumona mo iihohela, uuwanwa wu li owala ombinga,” Schlettwein a ti ngaaka.

ndalikokulep@gmail.com