Sunny Boy a tula uukuni kumwe naDesmond ya pitithe ongalo yohole

Home National Sunny Boy a tula uukuni kumwe naDesmond ya pitithe ongalo yohole

WINDHOEK-Sunday Shipushu, a tseyika nawa nedhina Sunny Boy osho a tula uukuni kumwe nomwiimbi Desmond, opo ya pitithe ongalo yohole yedhina Wish, ya nuninwa esiku lyohole. 

Ongalo ndjoka ya imbwa nawa noya tulwa kumwe omikwelengendjo kuGlo, oyo yimwe yomuungalo mboka waSunny Boy, watengenekwa oku ka kala moalbuma ndjoka taku tiwa otayi piti pehulilo lyomwedhi nguka, yedhina Uuyelele. 
Okuza oshiwike sha piti, Sunny Boy okwa kala nokutseyitha ongalo ndjika komapandja ge gwointaneta ta ti oyo yimwe tayi ka kala ya dhenga mbanda. 

Ongalo ndjika oyi li tayi taandelithwa kaaholi yoongalo dhomoshilongo nokuli manga inaayi pita. 
Sunny Boy okwa li a popi kutya okwa hogolola Desmond oye e mu kwathele okwiimba mongalo ndjika oshoka oku na ewi ewanawa, noha imbi nawa ngele tashi ya koongalo dhoHip-hop noRnB. 

Wish oyo ongalo ontitatu moongalo dhaSunny Boy ndhoka dha li dha pitithwa onga ehwahwameko lyoongalo dha dhenga mbanda, dha tengenekwa dhi ka kale moalbuma yaSunny Boy ontiheyali. 
Ongalo oya landula sho Sunny Boy a li a pititha okangalo ke okatiyali kedhina Young, Wild and Free, hoka ka li take shi enditha nawa unene mefudho lyaDesemba.

Sunny Boy ngashingeyi ok uli ta thaneke okavidio kongalo ye ndjoka Young, Wild and Free. Oalbuma Uuyelele otayi ka kala yi na oongalo 18, moka Sunny Boy a imba pamwe naahikingalo ooyakwawo ngaashi Adora, Young T, Tate Buti nooyakwawo oyendji. 

Kombinga yoalbuma ye okwa ti oyi li pomuthika gwopombanda, yi vule ooalbuma adhihe ndhoka a li a pititha nale.  Nuumvo Sunny Boy oku li a tula ombunda moshihwa, mpoka e li ta thaneke uuvidio owundji, nokupititha uungalo uupe manga oalbuma inaayi pita.

Kakele kwaashoka, Sunny Boy oku li ishewe ta ningi iizalomwa ye yedhina Hikwa Clothing, noku li ta kongo aahikingalo aape yokehangano, Yaziza Entertainment.