Tolomaswe ya ndui … Ndui mwa Zambezi uikabela likande la kubata kushwa

Home Silozi Tolomaswe ya ndui … Ndui mwa Zambezi uikabela likande la kubata kushwa
Tolomaswe ya ndui … Ndui mwa Zambezi uikabela likande la kubata kushwa

SANGWALI – Musipili wakuyamba wa baana babalalu mwasilalo sa pabalelo ya lifolofolo sa Nkasa Rupara mwa sikiliti sa Zambezi nekaba lizazi la mafelelezo abupilo bwa bona. Kasamulaho lika litatafala Lasunda lizazi leliñwi, bayahi bamunzi wa Nongozi mwa silalo sa Sangwali bakatana ni limembala za likolo la silalanda ni bupoti kuzwelela mutayi olwanisa kuzuma isi kamulao. Lipuzo zekataza kikuli kiñi sene si ezahezi, kutisa lifulu la yomuñwi kubona Lubinda Samupwa yanana ni lilimo ze 24.

New Era ne ikopanyize ni yana bandukile Lucky Sihani walilimo ze 26, yana ikabezi za lizazi leo. Naize bamano kena mwasibaka sa pabalelo ya lifolofolo, neba ile kwanuka kuyo kumbela tunyandi twabona kuli bayambe. Neli kanako yeo habakatanwa ki limembala zelwanisa kuzuma isi kamulao. Mandui bababeli bakenelwa kisabo ni kutulela mwa mezi. ‘’Neli Lasunda kanako ya 16h00 haluya kwa kuyamba. Lwakena mwamezi ni kuyumbela tunyandi. Nakonyana lwakala kuhoha kanyandi kakuli nelu sweli litapi zeñata. Hanitemuna nabona babaleli balifolofolo basweli litobolo. Lubinda nina lwakenelwa kisabo mi lwatulela mwa mezi. Nalemuha kuli nese ni tiba mi natumuka. Bani bulelela kuli hanika lika kumata baka ni kunupa. Inze bani supile litobolo,’’ nabulezi.

Wahabo yanali famutunda yena ayemisa mazoho mwahalimu, Sihani ahupula. Ha omboka mwa mezi alaelwa kuli apatame fafasi. Abulela ali ‘’Mulikanaka (Samupwa) nasali mwa mezi, mi hanisika mubona hape. Banibuza kuli ni utwile milumo yemikai ya tobolo, nali hanisika utwa kakuli neni nwezi.’’ Sihani ali yomuñwi wababaleli balifolofolo abuza bahabo kapa bakunupile mutu, kaufela bali batili lukunupile mwahalimu. Samupwa nasika omboka mwa mezi, mi limembala zelwanisa kuzuma isi kamulao banaha kumubata ni hane kubonahala kuli mezi neli amakuswani, nikukupiwa kibane babandukile.

Kihabasotezwa kuliba kwa kambe yabona. Sihani naize limembala zelwanisa kuzuma isi kamulao zahana kubateleza mi zapihelela kuli neli feela mandui bababeli. “Mulikanaka Kamati ababulelela kuli naboni mutu mwamezi, kono babaleli balifolofolo bababeli bahanyeza. Bamano yo fita kwa kambe babulelela Kamati kuli bakute ni babaleli bababeli bayo bata mutu yana boni. “Nabuza yana siezi kuni kantela kuli lukayo toloka cwañi kwahae kuli muhabo luna hasali yo, nikuli kana halukoni kuyumbela kanyandi mwamezi kumubata, kono yena ani bulelela kuli lika kaufela lika yo bihiwa kwa mapokola.”

Sihani nabulezi kuli bane baile kwanuka habayo kuta ni Kamati nebaize hakuna zeba ilo bona. Kasamulaho amazazi amabeli situpu sa Samupwa nesi fumanwi sicimbauka mwa mezi. Samupwa yana siile kwamulaho mwana mushimani walilimo zesilezi, Twaniso, nabulukilwe kwa Nongozi liviki zepeli zefelile. Nihaike piho yakupazulwa kwahae nefumani kuli nabulailwe kikutiba, lubasi ni babañwi babata kuli lifu lahae libatisiswe.

 Sihani ni Kamati nebakile baiswa kwa siteshini sa mapokola teñi nebailo tomelwa kulifa N$3000 yakuyamba isi kamulao. Mwalikalabo sibuabui wa likololo la Silalanda Romeo Muyunda naize kakuya kalipatisiso zabona ki mabulatwi feela kuli buniti bupatilwe. “Kalabelo yaluna iyelela ni lipatisiso za mapokola. Nelu alabezi feela kasamulaho apiho yamapokola hala sene sitisize lifu. Kamukwaocwalo hakuna molukonela kupatela buniti bwa taba yene batisiswa ki mapokola,” nabulezi. Naekelize kuli lifu la Samupwa ki bumai bobutuna, bakeñisa kuli lubasi lu utwa butuku babañwi babata kuli sebelisa mwalitaba za lipolitiki.