Turkeyb ge huiba ra ôa ǁnā !hūb !nâ ge hâ !oa!oaxa !hūǂguwib khao!gâ

Home Khoekhoegowab Turkeyb ge huiba ra ôa ǁnā !hūb !nâ ge hâ !oa!oaxa !hūǂguwib khao!gâ
Turkeyb ge huiba ra ôa ǁnā !hūb !nâ ge hâ !oa!oaxa !hūǂguwib khao!gâ

!Hūǂnûǁkhaeba-aos Namibiab !nâs, Republiki Turkeyb dis Feral Cekerek Oruckaptans ge Namibiab khoen tsî ǂnûiǂgādi !oa ra ǀkhomaǂgan, ai!â ge ǂoa wekheb !nâ ge Turkeyb di !khawagas aiǂoas ǀkhāb ai Syrianni !hūǀgoras tawa a hâ 7.8 buruxa ǀgaisa !hūǂguwib !nâ ge ǂkhôadīhe khoen !aroma huib ǀkha mâxōǀkhāhesa. 

Oruckaptans ge New Eraba ǂoa ge Donertaxs ai ge mîba, nausas !hūǂnûǁkhaebasa kaise nē !hūǂguwib khao!gâs ge Namibiab !hūǁîn, !gōsase !Hūb di ǁûb, Hage Geingob tsî !auga!hūsi !gaeǁaredi ministers hâna xu a !khō!oa tsâbaǁhaos haisi-amde ra !gôa!gâ, xaweb Turkeyba ǁnā !hūǁîn hîa ge ǂkhôaǂgân !aroma ǀnîkhami ī xūn di huiba ǁgariǁgarisase ǂhâba hâ !khaisa. 

!Hūǂnûǁkhaeba-aos  ge ge mî, ǁnān hîa ǁgariǁgarisase a ǂhâbasa xūn !khōǂgā hân ge !khaiba ǁkhaes !aroma a kurusa tentdi, xas hiterdi, tanimāhe ǁkhā ǂkhari-omdi, ǁgoe!nâhe ra ǁgarugu tsî generatordi tsîna. 

ǁÎs gere ǁgui!ās ge, !aruǀîn ǂnamn, saran tamas ka i o ǂûna aibe nēsi ǂhâbasa tama hâsa, xawen marisihuiba noxopa nî !gôa!gâsa ǁîn ǂōǂōsib marisâuǂgaes !gôasa nēs !aroma ge ǀhui-am amaga.

“Sida ge nē !nae!khais ge ī o da ge !khō!oa ǀgaiǀgai!nâs mîde Namibiab mâisan, !hū!nāsise hâ NGOdi tsî Namibiab ǀhōsana xude ǂgaob !gamsiba xu ra !gôa!gâ. !Gauga!hūsi ǀhûhâsigu tsîn ge !haese ge oe-am. Nēs hâ xawe-i ge Turkeyb !nâ nēsi kaise a !khai tsî ǁnā-amaga saob di tentde ûiga sâus !aroma ǁgariǁgarisase ra ôahe,” tis ge gere ǁgui!ā. 

ǀAro tsîs ge gere mî, nausab nē !huri!hurisa tsî !oaxa mâsiba ra ai!gû, soab ais ge Namibiab ǀhûhâsib ai ra ǂgom!gâ ǁnās go ǂgaikhâi ǁgariǁgarisa ǂhâsib ǀkhas nî huihe !khaisa. 

Oruckaptans ge ge mî, kaidisiǀoadisidi !nâ hâ ǀgôaron tsî omaridi omo tsî xūose nē !hūǂguwib khao!gâ a !gausa. 

“!Khoab mâsib hîa kaise !khai mâsiba ra !aromab ge ǀgôaron !aroma kaise a tsûsa, ǂguin ân nē mâsib !nâ ûi!kharu tama ra ī amaga. ǂGui khoen hîa ge a ûiǂoan ge autodi !nâs, !augas tamas ka i o aitsama a kurusa !nurun !nâ nē !khaib !nâ ra ǁgoe tsîn ge ǁnā-amaga tentdi, xas ǀgamǀgamūxūdi tsî hâna a ǁgarigarisa ǂhâxū.”

 Oruckaptans ra mîsa !oan ge 13 miljuns xa a !nāsa !gôab khoena nē !hūǂguwib xa ge tsâǀkhāhe, ǁîna xun 36 800 khoena ǁîn ûiga ge ǂoa!nâ tsî 108 000 tsû-aina ge hō hîa. Khoena noxopa huiǂuidi ge ra ai!gû.