Vagendesi wositata kavaparukire, posiruwo esi

Home Rukwangali Vagendesi wositata kavaparukire, posiruwo esi
Vagendesi wositata kavaparukire, posiruwo esi

Komitiye zegendeso zositata saVenduka, ezi lina tamba egano asi vavatuliremo epiro kuvahuguvara, ngesi vana vapeko mazuva gatano omu navawizamo vayatante asi morwa sinke navapilira kuvapa asi kapi vana vahuguvara. 

Eyi kavayitulire mosigongi sawo sosipesiyare esi kavakere naso mevango lyokulizedilira moutano una puko. Nampili ngomu yina kara asi kugwana eyi yina kuhoroka kapi yina kara noureru, sayitunga zaNew Era, kuna kara nombudi zina yukilire asi vamwe vakansela vaIPC kuna kuhundira vavapeko siruwo sinagwanene yipo nawo vayatante ruha rwawo. Ano ngesi awo kuna vapeko mazuva gatano vakaliwapayikire. IPC kwakra vanzimo mokomitiye zegendeso, vane mowo vatano yiwo nye vana kara megendeso lina kara asi mulyo unene mokutura matokoro megendeso nalinye. Mosondaha mutulisipo epongo, mukurona gositata Sade Gawanas, katente asi yousili sigongi vana sirundurura. Musipundi gokomiotiye zegendeso Ndeshihafela Larandja,ogu ana kara nage asi mowo vana kutanta asi kapi vadiva yirugana yawo ntani awo kugava nombudi ponze kovantu vakara asi kapisi vakansela, apa nye katu mupaparere funguna zendi kwato kupita. 

Affirmative Repositioning (AR) movement kansela Ilse Keister yige gumwe gareteremo egano asi vakansela vegendeso navenye vahepa kuvagusamo. Nye kuna kuzuvhika monomberewa asi egano eli navalitura mosirugana. Egano kuna kulihana unene. Egano kuna kara asi morwa awo kuna hara kukaruganena kumwe nonombunga ngwendi dedi, AR, SWAPO, PDM ntani LPM. Posiruwo esi NUDO awo kapi vana kuhara kumoneka hena asi kupi vana kuhamena walye nkenye eyi yina wiza nawa tupu. ‘’ Ose tatukahingira sivike oso sina kuwiza. Kuna kuyimona asi Keister na Job kuvhura vafunde egano lyawo eli lyokutanta asi kapi vana kuvhura kurugana owo vana kara megendeso. Awo vana hara kuvaturamo makura nsene vana zimo kumwe nokupa Conrad Lutombi sirugana sou CEO.

 Ano ruha rumwe owo vana karamu nepu navavagusa megendeso, awo tavazi kompanguro vakagusepo udigu ou. Sivike sina puko, IPC kansela Larandja, Jurgen Hecht, Otillie Uukule ntani Ben Araeb nare vana katjangesa sirapotwa esi kwahahende Kahengombe kwaKahengombe Law Chamber omu vana hara kusilika epongo eli lyosipesiyare. Nye nampili ngoso, sigongi kasizire komeho, nye kapi kavasire momahoroworo. Siruwo sooso kansela Job Amupanda, kazire nye kovanambudi moutano nokutanta asi yinke kayihorokere. Ose ngesi ntani tuna kutunda mosigongi omu tuna tura asi egano lyokugusamo vakansela yina kuvhura kurugana kuna kuza komehp. Ava vane kansela kavageve magano gawo kukwama veta ezi vakara nazo veta 19(4). ‘’ Gumwe gwawo kahundilire asi vavapeko simpe sioruwo simwe makura yipo nye kavavapere mazuva gatano. Ose ngatukatwikira momazuva 22 Siwogedi. Ose kuna hara kureta mbili ntani malikwamo gomawa mondango zositata sivike oso sina kuwiza.’’ –emumbuu@nepc.com