Vamwe otava pula ofuto yokuyandja ohonde   

Home Oonkundana Vamwe otava pula ofuto yokuyandja ohonde   
Vamwe otava pula ofuto yokuyandja ohonde   

ONGWEDIVA – Omunambelewa wehangano lokuyandja ohonde loNAMBTS Adolf Mwafangeyo okwa ti ehangano lavo ola taalela eshongo linene lovanhu tava pula okufutwa ngeenge tava ka yandje ohonde.

Mwafangeyo kwa ti omolwa oshinima eshi shoku pula eefutu, ovanhu ova tameka tava holoka momivalu dinini koikonga nokomandiki okuyadja ohonde.

Mwafangeyo okwa ti onghalo yokuhe na eudeko kombinga yefimano lokuyandja ohonde nayo otai etifa ovanhu va kale vehe na ohokwe yokukayandje ohonde.

Okwa ti yelifa ta ti unene tuu komandiki okuyandjela ohonde oo e li konooli okwa didilikwa kuna omivalu dovanhu dishona tava ka yandja ohonde.

 “Ehangano letu oha li yandje ohonde unene kovanaudu moipangelo yomonooli ashike ovanhu ina va hala okuyandja ohonde,” ta ti.

Okwa kumaida ovanhu opo va xulife po okuxwaxwameka vakwao va pule okufutwa ngeenge tava ka yandja ohonde,” ta ti.

“Otuna ovanaudu vahapu moipangelo ve li momhumbwe yohonde ashike ka pena ohonde yokuyandja,” ta ti.

Okwa kumaida oshiwana opo shi holoke momwaalu muhapu okukayandja ohonde molwashi ohonde oya fimana kovanhu unene tuu ovanaudu. Okwa ti NAMBTS ota twikile nokukala a kwashipaleka kutya ovanhu ve li momhumbwe yohonde moipangelo ova pewa ohonde opo eemwenyo davo di xupifwe.

 Okwa ti ohonde ei tai yandjwa koshiwana ohai kwafele ovanhu vena omikifi da yooloka ngaashi okangela, pefimbo oomeme tava pulumuna, omunhu ngeenge ta tandwa nosho tuu omikifi dikwao.

“Osha fimana ngeenge hatu xupifa eemwenyo dovanhu moipangelo tashi pitile mokuyandja ohonde molwashi ovanaudu vamwe ohava kala ve li monghalo idjuu tai pula ohonde,” ta ti.

Okwa oshiwana omukumo opo shitopolafane ouyelele kombinga yefimano lohonde opo ovanhu va kale ve na eudeko lawana nokukala ve na ohokwe yokuyandja ohonde.

Okwa ti endiki lavo olo li li moshipangelo shaShakati oha li longo Omaandaxa keshe okudja 10h00 fiyo 18h00 oshivike keshe.

“Ovanafikola ve li koiputudilo yopomba ovo unene va didilikwa hava holoka momwaalu muhapu okukayandja ohonde,” ta ti.

Mwafangeyo okwa ti ehangano loNAMBTS ota li pandula oshiwana eshi shi na ohokwe yokukayandja ohonde komandiki a yooloka ayeshe moshilongo.

fhamalwa@nepc.com.na