Aakulupe otaya gwedhelwa muAuguste

Home Eenguhudana Aakulupe otaya gwedhelwa muAuguste
Aakulupe otaya gwedhelwa muAuguste

Paulina Ndalikokule

 

Aakulupe naantu taya lumbu nuulema otaya ka kwata oN$2400 muAuguste amuke, molwaomagwedhelo gopenzela goN$200 ngoka ga li ge na okutameka muApilili nuumvo. 

Shika osha landula etheyitho lyominista yemona Ipumbu Shiimi ngoka a li a tseyitha momutengenekwa gwoshimaliwa shoshilongo muApilili nuumvo kutya openzela otayi ka gwedhwa okuza poN$1400 okuya koN$1600. 

Omukuluntuwiliki muuministeli wuuthikepamwe, okwashikekookantu nonkalonawa Martha Mbombo metumwalaka lyopambelewa mEtiyali okwa ti aakulupe naayehe haya mono oshimaliwa sholudhi ndoka kepangelo naya ye komahala hoka haya kwatele opo ya ka pewe oshimaliwa shawo muAguste. 

Aakulupe oyendji oya li ya geyele epangelo sho inali gwanitha po ondjodhi yomupresidente omukulu nakusa Hage Geingob okugwedhela openzela yi ninge N$2000 nenge nokuli N$3000 manga inaa za mo mombelewa. 

Oya li ya lombwele iifokundaneki kutya oye na oompumbwe odhindji mwa kwatelwa okutekula, okupalutha, okuzaleka nokufuta oosikola dhoyana naatekulu mboka haya thigilwa koyana. 

Aantu ye vule po618 000 mwa kwatelwa aakulupe, aanuulema, oothigwa naanona ye li monkalo yoluhepo ohaya mono oshiimaliwa okuza kepangelo. 

ndalikokulep@gmail.com