Otjiherero

Home Otjiherero
Oukura nouye wanambano!
Post

Oukura nouye wanambano!

Omuhohize wombazu nonongo movyombazu yOuherero nOumbanderu, Dave Veziruapi Rukero, matja oukura omaworonganeno wapamwe wovanatje ovazandu mba sukara mombura imwe.