Covids !gôagu ǂharos ge Geingoba ra ǂâiǂhansen kai

Home Khoekhoegowab Covids !gôagu ǂharos ge Geingoba ra ǂâiǂhansen kai
Covids !gôagu ǂharos ge Geingoba ra ǂâiǂhansen kai

!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ǀgūǁae ge Covid -19 ǁōs !nâ a hâ ǀarosendi ǂnamipe ra ǂâiǂhansen. Geingob ge nēs kaise a !hau!hausa nēsi ǀguib !hūba Covid-19 di ai!âkam ǂkhôadīga xu ra ǀomkhâirotsoatsoa amaga. ǁÎb ge nē ǂâiǂhansensa, ǂoa ge wekheb !nâb !Hūb Oms tawa, tawedeǁnāxūs Switzer!hūb di danab, !hūǂnûǁkhaebas dib, Nicholas Bruhli dis tawa gere gowaǂui. ǁÎb ge Suid-Afrikab !nâ Pretorias tawa ge sîsenxa i, tsî xawe Namibiab tsîna gere !oaba. “Sida !hūb di sâuǁkhāsib ge !gâise ǁkhawa ra ǀomkhâitsoatsoa tsî-i ge ra ǂâiǂhansen kai Covid-19 ǂhīgudi ǁkhawa ra oahā ti ǁnâusa,” tib ge gere ǁgui!ā. Geingob ge ge mî, ǁîb ge !nurigu ai!â gere ǂoa wekheb ai ge Covid-19 ǂnamipe māǂuihe hâ i gu !nâ a mûsa, !gôagu ra ǀarosen !khaisa. ǂUrusib tsî ǀhûhâsi !oabadi ministeri, Kalumbi Shangulab ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ge !nuri, 34 ǀasa Covid-19 !nae!khaidi, !nani khoena ǁkhawa nē ǁōsa hō tsî xawen 33 khoena ǀasase nē ǁōsa xu ǂuru hâsa. Shangulab ge ǀhûhâsiga !khâikhom tsî gere mî, Covid-19 ǁōs noxopa sada ǁaegu hâsa tsî gu ǂhīgus di !gôaga ǀgaisase 94%gu ǀkha ra ǀarosensa, ai!â ge hâ i wekheb !gôagu ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o. “!Âisendi ge 94%gu ǀkha ge ǀarosen, ǁnāpa di 152 !âide ge dīhese. Nē wekheb !nâ ge Covid-19 ǁōsa ūhâse a !âisen khoen ge 37.9%gu ǀkha ge ǀarosen tsî ai!â ge hâ i wekheb xa a !nāsa,” tib ge ministera ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge mî. Namibiab !nân ǁîna Covid-19 !oagu !khāǁkhae kaisen hâ khoen di !gôab ge 510 135 ai mâ. Nē kurib 7 !Khaitsâb dis kōsen ge 557 186 khoen hîa 18 kurixa tsî a kaina, ǀgui !khāǁkhaes Covid-19 disa hōhâ, tsî 37.8%gu ǂâi!nâǁguisa 1 471 973 khoena xu ra ǂnûǁkhaeba. “ǁNān hîa ge Johnson & Johnson !khāǁkhaesa a hōn ge a 217 652 tsî naun hîa gen au hâ ǀgam !kharaga !khāǁkhaera a hō kaikhoen di !gôab ge a 276 183. ǀHaob ain ge 493 835 kaikhoena ǁîn !khāǁkhaede ge dītoa tsî 33.5%gu ǂâi!nâǁguisa khoen !gôaba ra ǂnûǁkhaebase. Sputnik V !khāǁkhaesa ge ū khoen di !gôab ge 128 khoen tsî 76 khoena !khōǂgā hâ, tsî ǁîn hoan !aromadi ge 204 !khāǁkhaede ge sîsenūhe. “ǀKhomas ǀkharib di mâsib ge ǂōrisase nî kō!gâhe,” tib ge Shangulaba ge mî. 

 

Tawedeǁnāxūs … !Hūb di ǁÛb Hage Geingoba, Switzer!hūb di !hūǂnûkhaebas di danab, Nicholas Bruhli ǀkhab ǂoa ge wekheb !nâ ge !khōǁnâhese.