Duits!hūb ge !hao!nāsi ǁnaetina !khōǀgaras !aroma ra ǂkhâ!nâ

Home Khoekhoegowab Duits!hūb ge !hao!nāsi ǁnaetina !khōǀgaras !aroma ra ǂkhâ!nâ
Duits!hūb ge !hao!nāsi ǁnaetina !khōǀgaras !aroma ra ǂkhâ!nâ

Duits!hūb di !Hūǂnûkhaebas Namibiab !nâ ge 53 000 eurogu maris (ǁaupexa N$960 000) ǁkhāsiba !khōǂgā hâsa xoamâis tsî !ûi!gâǀgaras !hao!nāsi ǁnaetigu HaMbukushu tsî VaManyo ǀhûhâsikha digu hîa Kavangob Aiǂoas ǀkharib !nâ ǁan hân !aroma sîsenūs ase aiǂhomi hâ. Duits!hūb !Hūǂnûkhaeba-aob Namibiab !nâb, Herbert Becki tsî ǂNuwiǁkhāsib ǂNûiǂgās Kavangob dis (AFOKA), Mukoya Edward Diyeveb tsî Joseph Mukoyab hâkha xa ge ǂnûǁkhaebahe hâ is, hâra ge ǀgūǁae ǁnâuguxoaǁguiba ge xoa!gao, ǁnāti ī xoamâis tsî !ûi!gâǀgaras !hao!nāsi ǁnaetigu HaMbukushu tsî VaManyo ǀhûhâsikha dis ǀhûhâsikha, Kavangob Aiǂoas dikha dis ǂnamipe. 

ǂNuwiǁkhāsib ǂNûiǂgās Kavangob dis ge ǁaupexa N$960 000 nē projeksa 2024ǁî kurib kōse !khoe-ūs !aroma nî !khō!oa. 

“Nēs ge dīǀgaugu ase ī hîa !hao!nāsi ǁnaetigu nē ǀhûhâsikha dina xoamâi tsî hâhâ nîse isa ǁawoǁawosa nē ǀhûhâsikha di !garo!ā ûiǀgauga tsî nēsa !goaxa surigu ǁga ǂhanuse nî tani!kharuse is disa. 

Nē sîsenna !naua!noexase dītoa tsî sâus di ǁawoǁawos ge ôa!nâde dīs tsî xoamâis !hao!nāsi !omkurusa xūn, musik-i tsî ǂnā!nôan nē ǀhûhâsikha din disa,” tib ge Diyeveba nē ǁnâuguxoaǁguib di xoa!gaos ǁaxasib hîa 7 ǀKhūǁkhâb 2023 dis ai ge hâ is tawa ge mî. 

“Khātib ge nē ǁaeba ǂâuǀoahâ !harib ai ǂkhanimûse noxopan ǁîna !gauhâ !hao!nāsi ǁnaetina hā-ūs ase nî sîsenūhe.” tis tsînab ge ge ǀaro. Diyeveb gere ǁgui!ā tsî mîs ge, projeks nēs di ǁgūbas !hao!nāsi !omkurus ǁkhāsigu nē ǀhûhâsikha !nâ a ǀō-aisagu, musik-i tsî ǁnaeb hîa ǁnāǀgaugu tsîna !khōǂgā hân, !gōsase Gciriku, Shambyu tsî Mbukusku !hao!nāsi ǀhûhâsigu dina ôa!nâ tsî xoamâisa. 

Ôa!nâdi ge !omǂkhanina xoas hîa ǁnâuhe tsî mûhe ǁkhās  (DVD ǀgaub !nâ) tsîna ise nî sîsenūhe. Nē !amǁareb ǂkhanin dib ge ǀnais ge ǂNuwiǁkhāsib ǂNûiǂgās Kavangob disa 2018 tsî 2020ǁî kurikha !nâ dītoa hâ i ôa!nâdi ai nî !gao!gaosa. “Nēs ge ǁkhāti ǁnāti ī !ēsa ra mā, !hao!nāsi ǁnaetin !goaxa surigu !aroma xoamûs ai hâ tsî tani!kharuhes īǁkhāsiba nî !khōǂgāsa,” tib ge ge mî. “Projeks ge marisise Duits!hūb di ǂgaes hîa !hao!nāsi ǁnaetiga sâuǀgaras !aroma ge tsoatsoahes beros !nâ-ū ra ǂkhâ!nâhe. Duits!hūb ge 1981ǁî kuriba xu ǂhâbasa marisi ǂkhâ!nâsa omkhâisen ra !hūga mâ!goaxa, !Hao!nāsiba Sâuǀgaras Proxrammi Duits!hūb !Auga!hūsi Beros di sîsenni ase. Namibiab ge nēsis kōse ǀgui miljun maira eurogu marisi ǁkhāsib !nâ 1985ǁî kuriba xu I kara !gôahe o !khō!oa hâ, ” tib ge Duits!hūb !hūǂnûǁkhaeba-aoba ge mî.