Eenhana da shivifa efiku lomauliko oipindi

Home Eenguhudana Eenhana da shivifa efiku lomauliko oipindi
Eenhana da shivifa efiku  lomauliko oipindi

Elelo lodoolopa yaEenhana otali ka ninga omaulikilo oipindi neudo.

Omaulikilo oipindi oma-14, otaa ka tameka momafiku 29 Juli fiyo 4 Aguste neudo.

Omudo keshe omalelo eedoolopa ohaa ningi omaulikilo oipindi nelalakano lokueta oyuuyemo modoolopa noshoyo okueta po eemhito doilonga.

Omaulikilo oipindi okwa fimana molwaashi ohaa yambula po eedoolopa tashi pitile mokulongifa oshimaliwa tashi di moipindi noshoyo okunana ovanangeshefa tava di koitulwa ya yooloka nokondie yoshilongo.

Pefimbo lomaulikilo oipindi oshiwana mwa kwatelwa ovanangeshefa ohava mono omhito yokulandifa oilandifomwa yavo ya yooloka.

Omupopiliko welelo lodoolopa yaEenhana Ottilie Shingenge okwa koleka ta ti ei oyo omhito iwa koshiwana opo shi ninge omaindilo outala vokulandifila.

Okwa ti oshiwana nashi talele po eembelewa delelo lodoolopa yaEenhana kombinga youyelele nghene shi na okuninga omaindilo outala vokulandifila.

“Otwe lilongekida okukala twa ninga omaulikilo oipindi ponhele ya andjuka nope na eameno efimbo keshe,” ta ti.

-fhamalwa@nepc.com.na