Ovanafikola va yambididwa noututa

Home Eenguhudana Ovanafikola va yambididwa noututa
Ovanafikola va  yambididwa noututa

Ehangano loTelecom Namibia ola yambida ovanafikola voukadona noututa vomafimbo. Oututa ova yandjelwa kofikola Elombe Combined moshitukulwa shaShikoto Omaandaxa.

Ovafikola ova pewa oututa ve li pongushu yoN$50 000.Okwa didilikwa ounona voukadona komikunda va ninga oihakanwa yokufaula keetundi ngeenge ve li komafimbo shaashi ihava kala ve na oututa vokulikwafela.

“Omunafikola ngeenge okwa faula keetundi ota hange a pitililwa po koilongwa yaye,” omunambelewa waTelecom Namibia Junias Kalimbo ta ti.

Okwa ti ehangano lavo otali lalakanene okuyambidida ovanafikola opo va kale ve na omukumo wokulihonga.

Ta ti fiyo opapa ehangano lavo ola yambidida ounona voukadona keefikola nhano.

“Ovanafikola otava ka ninga ovaleli vokomongula noshoyo ovanashilonga momaifano a yooloka,” ta ti.

-fhamalwa@nepc.com.na