Geingob ge SADCs ge sī!nâ !gâi!gâna ra ǁgauǂui

Home Khoekhoegowab Geingob ge SADCs ge sī!nâ !gâi!gâna ra ǁgauǂui
Geingob ge SADCs ge sī!nâ !gâi!gâna ra ǁgauǂui

!Hūb di ǁÛb Hage Geingob ge aiǂnû-aob Afrikab !Khawagas Omkhâisens ǀHûs dib, ǂGīǂgōs, ǁKhaubas tsî ǁAwosasib !Hûǁares dib ase ge mî, nē ǀhûs ra īǁkhā i as kōse !kharu ge kurib!nâ ra dītsâsa, ǀkharib !nâ ǂkhîb tsî ǁawosasiba omkhâisa. 

Geingob ge SADCs di 43ǁî ǀŌ-aisa ǂNûs tawab gere gowaǀî soab ai ge nē ǀhûs di !gâi!gâna 2022/2023ǁî kurib !aroma mâi-ai!â tsî nau !khaidi hîa noxopa ǂâisa nî ǂnûi-aihedi tsîna gere ǁgauǁui. 

Nē kurib !nâs ge ǀhûsa !nona ǀō-aisa ǂnûde ge ūhâ i, ǁnāpas ǁgūbasa mâtin hâ a ǁgoaǂuis ǂkhîb tsî ǁ-awosasib ǂnamipe ǀkharib !nâ hâsa- oresa nî hōbase. 

“Nē ǀhûs ge ǁkhās a-i hoa-e ge dītsâ ǀkharib !nâ ǂkhîb tsî ǁ-awosasiba !gâib !aroma omkhâisa. 

Sida ge Gaosis Lesothob disa 2022ǁî kurib !nâ ge mâxōǀkhā, ǂhanub di ǂhâǂhâsa ǁkhawa kō!gâdi ǂnamipe !hoaǂharugude ūhâ tsî ǁnās ǀkha ǂkhîxa!nâse ǂgiǂgōsi ǀgaiga mā!kharus !nâ,” tib ge Geingoba ge mî. ǁÎb ai!â gere mîs ge ǀgū ǁaegu !nâgu sao ra !hūgu ǂgaiǀons ai Zimbabweb, Gaosis Lesothob dis, Madagascari tsî Republiki Congob di hâga hoa!nâ-aixaǁhûide nî ūhâsa tsîb ǁîba ra ǁkhoresa ǁnā ǁhûidi nî ǂkhîǂkhîxase !gûǁnâsa. 

Geingob gere mîs ge, ǀhûs nēs ǂâisa DRCb tsî Mozambique hâkha !hūǀgorade ǀgaiǀgai!nâ tsî Lesothob !aroma !hū!nāsise ǁkhawa kō!gâsa dītoa tsî Gaosis Eswatinib dis !nâ !hoaǂharugude ǂgaoǂgao!nâsa. 

Geingob ge nau ǀkhāb ai gangansa  ai!â go aiǂnû-ao go i nē ǀhûs !aroma Cyril Ramaphosab, Suid Afrikab !Hûb di ǁÛb tsî ǀasase go ǁgaumâihe aiǂnû-aob, president Hakainde Hichilemab, Zambiab president hâkha gere mā. 

“Kaise i ge go ǀō-aisaba te i, nē ǀgam presidentkha sîsenǀhaosa. ǁÎb ge ǁkhāti ministern komites (MCO) nē ǀhûs dis tsîna gangansa ge mā, !Nakaǂnôa ǂGuro Minister tsî ǁkhāti a Ministers !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî Sîsenǁareb dis di ǂgaeǂguis !nakas hâse tsî nēs xōǀkhā SADC sekretaren !nans tsîn hoana.