New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / 2000 xa a !nāsa Angolaǁîn ge Omusatib !nâ hâ

2000 xa a !nāsa Angolaǁîn ge Omusatib !nâ hâ

2021-06-01  Nuusita Ashipala

2000 xa a !nāsa Angolaǁîn ge Omusatib !nâ hâ
Top of a Page

Noxopan Angolaba xu Namibiab ǁga !hūhâ Angolaǁîn Etundas tawa, Omusati ǀkharib  !nâ hâna, ǁîn di ǂhanuba xu mîǁguib ǁîn ǂnamipe hâba nî ūsa !âuhâ, hîab ge ǁîn di !gôaba noxopa ra ǂharo. 

Omusatib ǀKharisi Mûǂamaob, Erginus Endjalab ge ge mî, nē mā-ams ose Omusati ǀkharib !nâ ge ǂgâxa Angolaǁîn !gôab nēsi 2 383 ai mâsa. 

Nēpan hâ ǁîna soab !nân ge ǀnai 14 ǀgôarona ǁnā Etunda kampi !nâ ge !nae.

ǂGuro !nans Angolaǁîn ge ǀnai nē kurib ǀKhūǁkhâb tsoatsoas !nâ Namibiab !nâ ge ǂgâxa, ǁnāpan ge !âs ǁîn !hūb !nâ a ǀgaisasa xu a !khoese. 

ǀUnis ai kha ge nē ǀgam !hūkha ǂnûǁkhaeba-aona ūhâ i ǂnûs !nân ge ǁîna ge mîbahe, ǁnāpab īǁkhāsiba hâsa ǁîn Angolab ǁga nî sî-oahes diba, nausab nē ǂâiǀgaub tsî ǀaweǁguiba !kharaga tsâsigu ǀkha Angolaǁîn xa ge !oahes hâ xawe. 

ǀNîn ge nausa gere dâ Angolaba !oa ǁarusa xawen ge nauna nēsi oasa māsen tama i tsî gere mî, ǁîn ga noxopa Etundas tawa !goaxa ǀnanu ǁ-aeb kōse a hâsa. 

Nē oa ǂgao taman di !aob ge, ǁîn ga nēsi noxopa i ǀnanuba a ǀkhai hîa nî oasīs kara, on ǀnîsi îbe ǁgaora mâsib !nâ a ǂgâ ǁkhāsa ǁ-in !hūb !nâ, hîa nē mâsib Etundas dib xa dāhe hâba. 

“Nēti da ge ge mā. Angolab ǂhanuba da ge !âu hâ îb oahā tsî ǀuni mîǁguib tare-i ǁîb !hūǁîn ǀkha ai!â nî dīhes diba mîba da,” tib ge Endjalaba ge mî. 

ǀKharisi Mûǂamaob ge noxopa a mîs ge, Angolab ǂhanub īǁkhāsib ǁnāti ī kampi nē khoen nî sī aibe hâ!nâ tsî ǁnāpan hâse ǂûna Angolab !nâ nî māheba ǂnuwisa, ǁîn !goaxa ǀnanub ǁaeba !âu hâ ǁîn ǁgâudi ǁga oas !aroma ǁaeb !nâ. 

Nēpan ge nausa Angolaǁîna ǂguro ǀkhīs ân !nâ, Namibiab ǂhanub tsî ǀguiǀguibe khoen xa ǂûn ǀkha ge huihe. 

Angolab ǂhanub ge ǁîb !hūǁîna ra ǂgaoǂgao!nâ in tā ǀ khoen huib ai !gâbasen tsî !hūb ân ǁga ǁaru-oa tsî ǁnāpan hâse ǁîn ǂhanub xa kō!gâhe. 

Nausab Corona ǁōs !gôaba a ǀgapi Angolab !nâ, xawen ge nē ge a ǂgâxana coronasa ūhâ tama hâ, ǂgâxan ge on ge !âs di ǂkhawusa mâsib ǀguiba gere ǁgau, tib ge New Eraba ge mî.


2021-06-01  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page