New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 85%gu Namibiaǁîn ge ǂhanub ǂurusi !oabadi ai mûmâi!gâ hâ

85%gu Namibiaǁîn ge ǂhanub ǂurusi !oabadi ai mûmâi!gâ hâ

2024-04-16  Correspondent

85%gu Namibiaǁîn ge ǂhanub ǂurusi !oabadi ai mûmâi!gâ hâ

Linea Dishena

 

85%gu xa a !nāsa Namibiab ǁanǂgāsaben ge ǂhanub ǂurusib !oabadi tsî ǀhûhâsib !oabadi hîa 322 klinikdi, 56 ǂurusib senterdi, 34 ǀkharigu ǀaeǁgâugu, haka ǂhanusi kai ǀaeǁgâugu, ǀgui !hū!nāsi ǁnaeǁgauǀîhe ra ǀaeǁgâub tsî 1 150 !narisarimara ǂurusib !khaidi ai !gâbasen hâ. 

Nēsab ge ǂUrusib tsî ǀHûsi !Oabadi Ministeri, Dr Kalumbi Shangulaba ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî, ǁnāpab ge ministeris ra dī ǂurusib !harib ai ai!gûs ǂnamipe gere !nuriba mā soab ai. 

“Namibiab ǁanǂgāsaben !gôab ge 2011ǁî kurib ain ge 2 113 077 di !gôab ai mâ isa xu 2023ǁî kurib di !gôakhâib !nâ 3 022 401 kōse ǂharo hâ. 

Nē ǂharo ra !gôagu ge ǂurusib tsî ǀhûhâsib di ǂhâsin ai !gâi tama sîsenǂuiba ūhâ, !nāsa ǂurusib huisenxūn, Namibiab ǁanǂgāsaben !gôab ge noxopa 1.4 miljuns ai mâ i ǁaeb ai ge kuruhe hâ i tsî nēsi taniǁkhāsiba ǂkhawu hâsa. 

ǁAnǂgāsaben !gôab ra ǀarosens kōseb ge ǂurusib tsî ǀhûhâsib ǂhâsin on tsîna ra ǀarosen tsî Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi disa ǀnî ǀgau-i a ǀkhaise, ǁîs !ereamxasiba nî dīǀoas ge,” tib ge gere mî. 

Shangulab ge ǁgui!ā tsî gere mî, ǁîb ministeris ge N$10.9 biljunsa mariǂnûiǂuis !nâ a !khō!oa, ǁîsa xus N$10,3 biljunsa tsēsa xu tsēs ǁga hâ sîsenxasigu !aroma hâse. N$457 miljuns ge omgu tsî mâ nî xūn omkhâis !aroma ǂnûiǂuisa. 

Ministeris ge !kharaga ǂurusib proxramgu tsî projekna ge tsoatsoa  tsîs ge !kharaga ǁaxasina nēs ǀkha ra !gûǁarese !amǂgā hâ, ǀnîna ǂgaiǀons ai, ǀasa ǂurusib !khaiga oms, ǀnai mâna ǁkhawa kō!gâ tsî !gâi!gâi!nâs, ǂurusib ǀae!khōdi !aroma a ǂhâbasa xūna ǁamas, soǀôan tsî nauhâ xūn, ambulandi tsî ǁîdi !aroma ǂhâbasa xūn hoa !hūǁîn ǂurusib !oabade nî sī!nâs di ǁgūbas ase. Shangulab ai!â gere mîs ge, Covid-19 ai!âb ge ICU !âb di kharogu hîa ǀhaob ai 35 ge iga, ǀAeǁgams Sentrale ǀaeǁgâub, Katuturas ǀaeǁgâub, Oshakatis tsî Onandjokwe ǂHanusi ǀaeǁgâukha tawa ǀgui hâ isa. 

Kaise !nūse ICU !oabade ǂhâba hâ ǀae-aona !āsa xu !ās ǁga !nari-ūsa ǀoroǀoros ases ge ministerisa !kharaga ǀaeǁgâugu tawa ICU kharoga ge sī-ū tsî nēsi ǀhaob ai 97 kharoga !hūb a ǂhabase ūhâ.  - Nampa

 

 


2024-04-16  Correspondent

Share on social media