New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aanona ya zi mosikola sho ongeshefa yonyama ya pata

Aanona ya zi mosikola sho ongeshefa yonyama ya pata

2021-03-11  Victoria Kaapanda

Aanona ya zi mosikola sho ongeshefa yonyama ya pata

Omulandithi gwonyama momatala gaShakati Nelao Niilenge okwa ti, aanona ye yaali oya kuutumba megumbo, omanga omutitatu a zi ko kosikola kOvenduka oshoka ka pe na oshimaliwa.

Niilenge oku li gumwe gwomaanangeshefa yonyama moshilongo mboka ya kanitha iiyemo oshoka ongeshefa ndjoka ya kalekwa pakathimbo kepangelo omolwa omukithi gwekondo nekala. Aanangeshefa mbaka otaya ti onkalo otayi ende tayi yaga kesipa, oshoka niimaliwa  mbyoka kwa li ya gongele po, oye yi longitha po ayihe.

“Okashona kwa li handi mono moku landitha onyama yandje, okwa li haka kwathandje noonkondo. Ondina aanona ya mana osikola omvo gwayi, ya li yena oku tisikila kiiputudhilo yopombanda, ihe oya kuutumba megumbo oshoka ka ndina oshimaliwa,” Niilenge ta ti ngaaka.

Ta ti, okwa li ya uvanekwa kuuministeli wuunamapya kutya otaya tameke okulanjditha petame ko lyaMalitsa numvo, ihe sigo opaife inaya pewa epitikolo lyoku landitha.

Niilenge ta ti, mboka ya pitikwa okulanditha onyama oomboka haya ka landa oongombe koofalama dhokuushimba.

“Oongombe koombinga dhoka odhina ondilo, ita tu dhi vulu, ngele otwagwedha ko olefa yoku eta oshimuna kOwambo, ota tu hupu po na shike?” ta pula. Ta ti, nonando natu landithe iikombo ka yina ovenisa ya kola. 

Oshikombo ohashi zi ashike oshimaliwa shoku landa omboloto nolusheno, ihe itashi gwanitha po oompumbwe dhimwe.

“Aanona yandje oya pita nawa, ihe ondeya teya omukumo sho ndeya kaleke pevi oshoka kandina oshimaliwa manga,” Niilenge ta popi ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, ngeno okwa li ongeshefa ye inaayi pata, ngeno okwa gwanitha okuyambidhidha aanona ye yaye kosikola. “Otashi yematitha okuhepitha omvula ayihe pevi, aanona yandje onda hala ya ya kosikola opo ye ye ya kwathendje wo,” ta popi ngaaka.

Ta ti, osheeli shandje shoka shi li momvo gwa hugunina nasho onda ti nashi galuke kegumbo, oshoka kandina iimaliwa yokufuta osikola ye,” ta popi ne yeme. Nangolo Timoteus okwa ti, otaya mono iihuna, oya ninga ethimbo unene itaaya landitha.

“Ota tu si ondjala, oomwedhi ndatu paife itatu longo, atu kutha peni iimaliwa yoku tuhupitha?” ta pula ngaaka. Minista guunamapya Calle Schlettwein okwa kwashilipaleke kutya omangeshefelo gwonyama otaga ka tsikila omwedhi nguka.

“Onkalo yomukithi gwekondo nelaka ogwa kala tagu kondololwa okukeelelwa gu taandele. Iimuna oya kala tayi wendwa oomwedhi dhoka dha piti,” ta ti ngaaka.

Omukithi ngoka ogwa li gwa ponokele iitopolwa yi li ine yo konooli nombinga yimwe yaKunene.


2021-03-11  Victoria Kaapanda

Share on social media