New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aashangi yomahangano taya andjaneke uuthemba waapambele yaantu moshigwana

Aashangi yomahangano taya andjaneke uuthemba waapambele yaantu moshigwana

2022-03-16  Victoria Kaapanda

Aashangi yomahangano taya andjaneke uuthemba waapambele yaantu moshigwana

Aashangi yomahangano gokuyambidhidha aakwanezimo uuna omupambele gwawo a hulitha, anuwa otaya kengelele oshigwana.

Otaku hokololwa aashangi taya andjaneke uuthemba waantu moshigwana, ya vule okushangitha aantu nando kaye shi aapambele yawo, yo  nayo  ya mone oshimaliwa ngele nakushangwa a hulitha.

Okwa lopotwa aaniilonga yehangano lyoSanlam ye li yaali ya kala taya andjaneke uuthemba waantu kookuume yawo oshowo kaapambele yawo.

Linda Jenestus okwa nyenyeta ta ti, okwa li a shangitha omumwayinamati kukuume ke kopothingo  ngoka a li natango a andjaneke uuthemba waantu kookuume ke.

“Shika okwa li twe shi dhimbulula konima aakwanezimo yetu ya li ya shunithwa ko kehangano ndyoka lyoSanlam kutya itali vulu okugwedha mo we aantu shoka aantu oyendji unene ya shangwa momuntu gumwe,” ta holola ngaaka.

Ta ti, shoka okwa li sha limbilike aakwanezimo e taye shi landula sigo okoombelewa oonene. 

Jenestus okwa ti oya li ya ndhindhilike aantu ya thika puyahetatu inaaye ya pamba nando ya shangitha omulumentu ngoka, nakusa paife.

“Oshiningwanima shika osha yemateke aakwanezimo yetu, kutya ope na aantu ya mono iimaliwa medhina lyeso lyomupambele gwawo, omanga kaye shi shi,” ta nyenyeta ngaaka.

Ta ti, oya li ya kutha onkatu sigo ya pondola okufutitha po yamwe etata lyoshimaliwa shoka ya li ya shangitha.

“Ngele gumwe okwa li a shangitha N$30 000 okwa li ya galula N$15 000. Nonando shoka okwa li sha ningwa, haayehe ye shi ningi, oshoka yamwe ka yeshiwike natango” ta hokolola ngaaka.

Ta ti, otashi yematitha oshoka, okuwete a fa a li  a tula mumwayina mongeshefa.

Ngoka a shanga omupambele gwanakusa oye ta ningi ongeshefa oshoka okwa futwa oshimaliwa shontumba kwaamboka ya pewa uuthemba.

“Ngoka ta dhana onkandangala omushangi, oshoka oha futwa oshimaliwa kwaayehe a gandja kuyo uuthemba, uuna nakushangithwa a hulitha,” ta ti ngaaka.

Ta kumagidha oshigwana shi kale sha kotoka uuna tashi shangwa. 

Thoini Shikongo ngoka ha shanga mehangano lyoSanlam okwa li a fatulula kutya, okushangitha omuntu ine ku pamba nenge kaashi li pehalo lye osha puka.

“Onde shi tsakaneke olundji kutya aantu otaya shanga aantu nonando kaye na ontseyo musho, nuunene ngele ya ndhindhilike kutya oye li muuwehame,” ta popi ngaaka.

Ta popi ta ti, uuna shoka sha dhidhilikwa, aapambele oya manguluka okuthika poombelewa nokugandja omanyenyeto gawo.

Maria Nampila gomOshakati, okwa ti, ehangano ndyoka na li tule po ekankameno okwiindika kehe gumwe a shangitha omuntu keeshi omupambele gwe.

“Osha nika oshiponga okukala tu li ashike mombepo nani otwa shangithwa nale kaantu kaatu ya shi. Omaso getu oga ningwa oongeshefa kaantu kaatu ya shi, kasha li mondjila,” ta nenyeta ngaaka.

Ethano otali ulike ashike

- vkaapanda@nepc.com.na


2022-03-16  Victoria Kaapanda

Share on social media