New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Ā!khōmais ge !nanǀgaib !nariba ra ǀamǀam ǂgao

!Ā!khōmais ge !nanǀgaib !nariba ra ǀamǀam ǂgao

2021-09-21  Staff Reporter

!Ā!khōmais ge !nanǀgaib !nariba ra ǀamǀam ǂgao
Top of a Page

Emilie Shimbali

 

ǀAeǁgam !Ā!khōmais ge ǀgapi !gôab !nâ ra ai!gû mā-amsa tama !nanǀgaib !naris, !gōsase ǂnaumâiǁanǁguigu !nâ ra īsa, ge !khâikhom tsî ǁanǂgāsaben nē ǂhanu tama dīǀgaugu ǀkha a ǁaxana ge ǂgan, in ū-oasen. 

ǂOa ge wekheb Wunstaxs ais ge māǂui ǂhôan !nâs ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa !khâikhom tsî ge mî, !nanǀgaiba !naris !nâ-ū hōs, ǁguisa !nanǀgaib daran ǀkha mā-ams ose !naris !aroma sîsens, !nanǀgaib metersa dawa!nâs hân ge a ǀgaisa !ûǂam hîa ǁkharahes N$16 00 dis tamas ka i o !khō-oms ǁkharab ǀgam kurin xa !nāsa tamab dis ǀkha ra mātare-oahena. 

ǁAnǂgāsaben hîa khoen !nanǀgaiba mā-ams ose ǁîn omdi ǁga ra ǂgaena nî mûn ge ra ǂganhe in !Ā!khōmais Huib Sentersa 061 290 3777 tawa ǁkhami, tamas ka i o ǀhôakao ǁaxasin !nanǀgaib ǂnamipen ra !harana ǀAeǁgams !ā!khōmais ǀAwa!namna 061 302 302 tams ka i o SMS 4444 tawa. ǁAnǂgāsaben ge ǁîn !nanǀgaib meters nî !aruǀî ǂâuǀoasase sîsen tama īs karao, ǂhanu ǀgaub !nâ ǀasa meters !aroma nî ǂganamse tsî tā !nanǀgaib boks ai !nau-ams ase mâisa daraba nî ǁaraǁnâ. ǁKhā māǂuis ǂhaweb !nâs ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ǁnāti ī ǁawoǁawosa Namibiab ǀNûgus Ôa!nâ!nansa (NaCC) ge mā, ǁîs ǀguis khami ī ǀgau-i ais tsîna ǀnûguo!nâ ǁaxasin ǁîs di ǀaweǁguib internet !oabasa ǀhûhâsigu ǁga ǂoa-ūs dis !nâ !âsa ǂâi!nâǁgui tama tsî nēsa ǁîs sîsenǀgaub ū!oasa tanisenǀgaub tsî !gâi ǂūxasib !oagu ra dīsa. 

Xawes !ā!khōmaisa ǀnî !âǀhuru-aon nē ǂharugub !nâ hân di ǂhanu tama tanisenǀgauga !khō!khō tide hîa !ā!khōmais di ai!gûs tsî ǀhûhâsiga omkhâis !aroma a ǂâi!nâǁguisa xūna ǂkhôadī tsî nēs xōǀkhā ǁanǂgāsabena ra !hasarana. 

Nē māǂuisa ge hirihiri!nâs ge NaCCs ge !Ā!khōmaisa a !khâikhom îs tā māǁkhae ra ǀgaub !nâ nau ǁnâu-tsî-!hoaǂharugus !gaeǁaredi hîa !gaeǁaresa dana!ās !nâ ra khoraǂui ǂgaodi !oagu mâ. 

NaCCS ge ge mî, 2017ǁî kuriba xus !kharaga ǂkhîo!nâsib !gaesende ra !khō!oasa, ǁnāti ī ǀnûguo!nâs tanisenǀgaub nē !âb !nâ ra hō!âheba. 

ǁÎs ge ge mî, nausas ge NaCCsa a aoǁgui ǀAeǁgams !ā!khōmaisa nē ǂharugub !nâ ǂgâǁkhāsa, hîa  ǁkhāsib !oabade ra māhe khoen ǁhûis mâ !oabasan ra ūǂgaos dis di aiǂhanuba ra khoraǂuisa, xawes !ā!khōmaisa nēsa ǂhanu tsî noxopa ǀnûgu!nâhe ǁkhā ǀgaub !nâ nî dīsa.


2021-09-21  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page