New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁAmaxu ûitsamaxūna tamas ka i o ǂoa!nâ, tin ge ǂgari-aona ge mîbahe

ǁAmaxu ûitsamaxūna tamas ka i o ǂoa!nâ, tin ge ǂgari-aona ge mîbahe

2023-09-19  Victoria Kaapanda

ǁAmaxu ûitsamaxūna tamas ka i o ǂoa!nâ, tin ge ǂgari-aona ge mîbahe

ONGWEDIVAS – !Hū-omkhâis tsî !hanaǂgās ministeris ge ǀawas ǀkharib ûitsamaxūn ǂgari-aona ge ǂgan, in ǀnîkhamikō !gôagu di ûitsamaxūna ǁamaxu, ǁnāpa ra ai!gû ǀgaisa ǀkhurub mâsib xa !aromahe hâse hoana ǂoa!nâsa ǁkhaes ase. 

Ministeris di mîgoewaba-aob, Jona Mushekob- ge ge mî, ûitsamaxōna ǁamaxu!as !nâ-ūn !û-aiba sâu tsî hōǂgāsa ra kurubasen !khais !khōǂgā hâ !gâi!gâb a ǂkhari!hoahe ǁoa amaga. Nēsan kara dī, on ǁîna ǀkhurub mâsib !nâs tsîna ūn hâ ǂgariba !gâise a tani!kharu -khase. 

“Sida ge hoa ûitsamaxūna ǁamaxus !gao !nao!hanaga hoa 14 kharigu !nâ ūhâ tsî da ge -nā-amaga ǂgari-aona ra ǂgaoǂgao!nâ in ûitsamaxūna hā-ū tsî ǁamaxu ǀkhurub mâsib xan xāǂgāhe tama hâ hîa,” tib ge Mushekoba mî tsî ge ǀaro ǀnî ǂgari-aon ǀnai ǁîn ûitsamaxūna ǁamaxus ǀkha ge tsoatsoa !khaisa. 

“ǀHûǁ-arebese ra ǂgari ǂgari-aon ge ǀgaisase nē ǀkhurub mâsib xa tsâǀkhāhe hâna.  ǀNîn ge ǂgarixūn âna ǀnî hâ !garo!ā!âgu noxopa !gâi !û-aiba ūhâgu !nâ sī ra !û kai,” tib ge Shaun Kapiab, Omusati ǀkharib di Outapis diba gere mî. 

ǀNî ǂgari-aob, Timoteus Timoteusi, Okando !garo!ās dib ge gere mî, îben ge ǀgaisase ǀkhurub xa !khōhe hâ i ǁaeb ge 2013 tsî 2019 hâkha ǁaegu hâ isa tsîs ǁnā !nae!khaisa ǁkhawa nî oahās kara, on !haradi âna ǂganam tsî !hanade ǀō-am nî mâsa. 

“Tita ge ûitsamaxūn !aruǀî ǂûna ǁamabas -ǁkhāsiba ūhâ tama hâ tsî hoana ra ǀû,” tis ge Oshikukus di ǂgari-aos Ester Shipahusa gere mî. 

New Erab ǂhôare-ao-I xab ge nē mâsib ǂnamipe gere dî!nâhe soab aib ge Omusati kharisi mûǂamaob, Erginus Endjalaba ge mî, nē mâisib aibe noxopa !gâise ra kō!hesa.” 

ǂGuro Ministers Beros (OPM)ge ǀkhurub huib proxramma 1 ǂNūǁnâiseb 2023 disa xu 31 ǀKhūǁkhâb 2024 dis kōse nî !khoe kai hîa ǂûn huib tsîna nî !khōǂgāba, huiba ǁnān hîa tsâǀkhāsana hoa 14 ǀkharigu di kai!ā tsî !garo!ā !âgu !nâ nî māse,” tib ge gere ǁgui!ā. 

ǀGū-aes, ge ǂGuro Ministers, Saara Kuugongelwa-Amadhilasa ge mî hâ i, nē proxrammi di tsoatsoas ge !nubusib N$600 miljuns dis hîa mariǂnûiǂuis !nâ ge hâs xa a khaohâ kaihesa. 

ǁÎs ge nēsa Erongob di ǀkharisi ǂgaeǂguisas gere gowaǀî soab ai ge !gā!gā, mîs geresen ǁîna N$200 miljuns ǀguis ǀkha ge !gau tsî N$600 miljunsa gere !nubusa, ǁaupexan N$800 miljunsa ǂhâba hâ nē proxramma ǀoasase hoa 14 ǀkharigu !nâ ǂhāǂuis !aroma amaga. 

 


2023-09-19  Victoria Kaapanda

Share on social media