New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘!Âs ge nēpa ra hā-ū da’ … khoen, ûitsamaxūn tsîn hoan ge Opuwos ǀawos tawa ra ǀhao-aigu

‘!Âs ge nēpa ra hā-ū da’ … khoen, ûitsamaxūn tsîn hoan ge Opuwos ǀawos tawa ra ǀhao-aigu

2021-03-09  Nuusita Ashipala

‘!Âs ge nēpa ra hā-ū da’ … khoen, ûitsamaxūn tsîn hoan ge Opuwos ǀawos tawa ra ǀhao-aigu

OPUWOS – Opuwos !ās !nâ ǁgoe ǀawon aoxū!khaib ge ǁnāpan hâma ra arin tsî pirin tsî ǂgui !gôab di aogu, taradi tsî ǀgôarona ra ǀhao-aiguba, mâ-i hoa-i ǁî-ira !gâi!gâibasen!nâ xūna ra ôabasen!nâ !khaib ase a ǂansa. 

ǁGûdi tsî ǀgôan ge ǂûn, saran tsî xūnan a kuru-ū ǁkhā xūna ra ǀhaoǀhaobasen. ǁNāti i ǀawon autob ge dâb tsî !gâiaǂgaob ǀkha ǁgûdi tsî ǀgôan, ǂkhamn tsî kain xa ra ǁkhoreǁharehe tsî ǀnîn âna autob ra mâ kai hîa ra uri!apa tsî huisentsoatsoase, ûib ân ǁnāpa xu hâ amaga. ǀNî skolǀgôab ge kaise ge !gâiaǂgao hâ i, ǁnā Wunstaxs aib ge ǂûna a hō amaga. 

Nē mâ ra ǀnom axaba xu kaise !nū tamaseb ge ǀnî axaroba ǁnāpab ǀkhai!nâ ǂkhoroba ra tsā!nâse gere mama, mamasas âb nau ǀkhāb ai hōs ge ǀasa ǁharora gere anatsâ, anas hâ ǁharora !gûtoahe hâse ra mûsense. 

Khoen ǁkhāti nē ǀawob tawa ǀnûgus ase ūhân ge pirin ǀgūse ǁgoe !â!âgu din hîa !gûxūna ǀkhais xa ǁîn tsîna ǂûna nēpa ra ôana. ǀAwob ǂhuwib di ǀgammi tsîn ge nē khoena ūbē tama hâ. 

70 Kurixa Urianga Johannes Zatjindab ge ge mî, ǁîb ra ǂhanuba xub ǁkhâkorobe ra !khō!oa marisa ǀaro!nâs ase, dōn, plastik ǁgarugu tsî ǀkhai!nâ ǂkhorogu tsîna ǀhaoǀhao tsî si ǁamaxusa. Nē xūnan ge ǁaupexa 350 kiloxramgu !aroma N$30.00 ra mātarebahe. !Nāsasen ge khoena nē ǀawon!khaib tawan ra hō xūna hoarahus hui base ra ū!oabasen, sîsenon a tsî noxopa ǂhanub ra mā ǁkhâkorobe maris kurina sī tama xui-ao. 

“!Âs xa da ge nēpa ra hā-ūhe. ǂû da ni xū-e da ge ūâ tama hâ, xawe da ge nēpa ǂûn tsî sarana ra hō tsî ǀnî ǁaega ǁîna ǁamaxū tsî hāǀaro ra marirosa ra hōbasen,” tib ge kaira Zatjindaba ge mî. 40 Kurixa Veripuenisa Muhenyes, haka ǀgôan di îs ge ra mî, ǀawoba xus ǁgâusa ra ǁâǁâsa tsîn ôasan tsîna skoli ǂoas khao!gâ ǀawos tawa hā ra hui sisa. 


2021-03-09  Nuusita Ashipala

Share on social media