New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / August 26 ika yaha makilasi

August 26 ika yaha makilasi

2023-01-30  Victoria Kaapanda

August 26 ika yaha makilasi

Muzamaisi yomuhulu walikolo la tuto Sanet Steenkamp uli likolo lisweli kuambolisana ni kampani ya August 26 kuli baswalisane nikuyaha makilasi kusina tiyeho. Zeo litaha kasamulaho ataelo kuzwelela ku Mubusi Hage Geingob, yana file taelo yakuli makilasi ayahiwe katuso ya August 26 kapilipili. Geingob nabile ni mukopano ni likwambuyu watuto Anna Nghipondoka nisikwata sa hae, bane bailo fa piho kuamana ni linepo zasipopa sa 11 (NSSCO) ni sitopa sa 12 (NSSCAS). Mubusi naize butata bobuñwi tuto italimani nibona kikutokwa makilasi, ili taba ye yozwelela kwatukuluho yanaha mubuso hau iketela kutisa tuto yamahala.

“Licinceho zeo kona mutomo watuto mwanaha Namibia, mi kuli litaba libe hande kuli banana kaufela bafumane tuto, kutisize kuekeza kwapalo yabaituti, ili kutisa tokwahalo yamakilasi yebonahala mwanaha kaufela,” nabulezi. Neli kalibaka leo Geingob nakupile kuankufisa kalulo yakuyaha makilasi katuso yakampani ya August 26 kapilipili. Kacwalo Steenkamp naize likolo lipatehile kueza lingambolo ni makampani abelekela sicaba aswasina August 26. “August 26 kikampani yasicaba. Mulao obona zakuleka lika ulumelela muuso kukandekisana ni makampani asicaba. 

Kwamulaho kanako yabutuku bwa Covid-19, nelu swalisana ni makampani asicaba aswanasina liofesi zalitolongo, NIMT, NTA hamohocwalo ni August 26. Kanako yacwale lusanze lutalima litokwahalo zalikiliti kaufela. Lusweli hape kuambolisana ni likolo la masheleñi, mi lika kaufela halika luka luka milemusa,” nekubulezi Steenkamp. August 26 kikampani yeluilwe kimuuso, yezamaelela ni mualo obona zamakampani wasilimo sa 2004. Likolo la sisole kona leli yemela muuso mwakampani. Kanako yamukopano Geingo nahatelezi kuli bazamaisi batuto, bashemi, maticele, baituti ni muuso baswanela kubeleka hamoho kutatulula butata bwa kusiyala kwabaituti.


2023-01-30  Victoria Kaapanda

Share on social media