New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAwa!namn ge ǀhûhâsiba ra ǂgan in mā-ams osen ūhâ !apuna ǁkhaeǁnâ

ǀAwa!namn ge ǀhûhâsiba ra ǂgan in mā-ams osen ūhâ !apuna ǁkhaeǁnâ

2023-09-19  Correspondent

ǀAwa!namn ge ǀhûhâsiba ra ǂgan in mā-ams osen ūhâ !apuna ǁkhaeǁnâ

OMUTHIYAS – Namibiab ǀAwa!namn ge ǀhûhâsiba ra ǀkhomaǂgan, in mā-amsa ǂkhanin osen ūhâ !apun, ǁhādi tsî !apun hîa !aruǀî sîsenūhe taman tsîn hoana ǀgūse hâ ǀawa!namn berodi tawa sī ǁkhaeǁnâ. 

Nampas ǀkhab ge ǂoa ge wekheb Fraitaxtsēs ai ūhâ i dî!nâǁgam-are-i !nâb ge !Nakaǂnôa Komisareb Mathew Nakadhilub, Oshikotob awa!namn diba nē ǂgansa ge dī. 

Nakadhilub ge ge mî, nē mîǁguib tsî dā!harosa ūs a AUs di Dana ǀAweǁgui mâ ǀgaugu !nâ da !apun di sîsenǂuiba Afrikab !nâ nî ǀoroǀoros dis hîa 2020ǁî kurib !nâ nî !gûǀamse ge i, xawe nēsi 2030ǁî kurib kōse nē ǁgūbasa sī!nâsa ge a gaxugaxuhesa, tsî nēs ǀkha hoa ǁani!hūgu AUs diga ra ǂganhesa in !hūǁîna ǂgaoǂgao!nâ nē ǁkhâb !nâ mā-ams osen rat ani !apuna ǁkhaeǁnâsa. 

“Nē mî-ǁguib ǂnamipes ge Kabinetsa ǀnai ǁ-îs di !khō!gâsa ge mā, mâ Taraǁkhumuǁkhâb hoab !nâs nēsa kurikorobe nî īsa,” tib ge Nakadhiluba ge mî. 

Afrikab !Apun ǁKhâb ge ǂhanusise ǀnai ge ǀhui-amhe, Aoǁkhumuǁkhâb ǁkhâb ams ai tsî nēs ǀkha 1Taraǁkhumuǁkhâb dis ai tsoatsoa tsî 30 Taraǁkhumuǁkhâb dis kōse nî !khoe. 

“ǀGūǁae ge hâ i ǂnûs Senior Command Konferensis Ores 7 ge ǀkharisi ǀawa!namn ǂgaeǂgui-aona ra daoǁgau mâtin ǀhûhâsiga !apun tsî ǂhanusi ǁguiǂamdi tsî ǂgaoǀkhādi nēs xa mâti ra mîsa ǁgau!nâ tsî Afrikab ǁKhâb !Apun dib xas tsîna nî hōhō!nâsa,” tib ge Nakadhiluba ge mî. 

ǁÎb ge ge mî, 22 gaxu !apugu, 14 ǀō tama !apudi, 11ǂkhari !apudi, koro ǂoab !apudi, !nona AK47 !apun tsî 1 482 !kharaga ǁhādi tsîna Taraǁkhumuǁkhâb 2021 !nâ a ūǂgā tsî 1 200 gaxu !apugu tsî haka !apudi tsîna ǂoa ge kurib Taraǁkhumuǁkhâb !nâ a ǀhanasa. 

ǂOa ge wekheb di Wunstaxtsēs aib ge !apuna māǂgās ǁkhâba ǂhanusise gere ǁkhowa-am soab aib ge !norasasib tsî ǁawosasib ministeri, Albert Kawanaba ge mî, nēti ī !apuna khoen !omǁae hâs Afrikab !nâ ǂkhawadīb ǁaxasin !gôaga ra ǂguiǂguisa.

 ǁKhā ǁaxasib tawas ge Anne-Marie Naindas, !Nakaǂnôa Inspekter-Xenerals Administrasis dis, Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs !aromasa ge mî, !Khanni 2021ǁî kurib diba xu nē kurib ǂKhoesaob kōsen 109 !gams -ǁhōn, 322 !gams ai ge ǂâibasenhe hâ i ǂkhawadīn ǁhōn tsî 1 017 !apun ǀkha ǁhâuǁnâ tsî !narib ǁhōna ge !nurihe. 

Nau ǀkhāb ain ge 118 ǁhōn mā-ams ose !aus dina ge !nurihe tsî 156 !apuna ǁnā ǂâisāhe gere tsūdī-aona xu ge ǀhanahe. -Nampa

PICTURE: New Era Monday 18 September 2023

PAGE: 4

Ūǀhanahe ge… Namibiab ǀAwa!namn ge 22 gaxu !apugu, 14 ǀō tama !apudi, 11ǂkhari !apudi, koro ǂoab !apudi, !nona AK47 !apun tsî 1 482 !kharaga ǁhādi tsîna Taraǁkhumuǁkhâb 2021 dib !nâ ge ǀkhoena xu ge ǀhana tsî ǂoa ge kurib Taraǁkhumuǁkhâb !nâ 1 200 kai !apun tsî haka !apudi tsîna.  


2023-09-19  Correspondent

Share on social media