New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babanyazwa kabubulai bahanelwa kulukululwa

Babanyazwa kabubulai bahanelwa kulukululwa

2023-02-06  Steven Klukowski

Babanyazwa kabubulai bahanelwa kulukululwa

Mapokola bababeli babanyazwa hala lifu la Ellestee Plaatjie, nebahanezwi kulukululwa kuli bazekele kwande, hane babonahalile mwakhuta yenyinyani mwa Keetmanshoop viki yefelile. 

Nebalumelezwi kukupa simubuso kuli balukululwe. 

Marthino Livier, yayemela Bernard Mulisa Mulisa ni Willibardt Neshuku, naize swanelo yatukuluho yefumaneha mwamutomopuso wanaha iswanela kuutwiwa. 

Kihakupa mubuso kuli balukululwe kakulifa N$7 500 muñwi ni muñwi, nikuli litukiso liezwe kuli bayo sebeleza kusili.

Hane ahana kuli limembala zasipokola sesi ketahani lilukululwe, muzekisi wamubuso Lewis Chikunwe naize babanyazwa bakaswana bakandekisana ni lipaki, babañwi beili mapokola kabona. 

Hape naize mabaka amañwi kiakuli hakuna kubonisa hande sina sicaba hasi bilaela kuli basike balukululwa, nikuli lipatisiso kona likala. 

Nabulezi hape kuli bazekisi bamubuso basweli bupaki bobutuna bobukatisa kuli bafumanwe mulatu. 

Muatuli yomunyinyani Erich Dandu naisize muzeko la 13 Yowa.


2023-02-06  Steven Klukowski

Share on social media