New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babanyazwa mwapulao yatifo bakupa kulukululwa

Babanyazwa mwapulao yatifo bakupa kulukululwa

2021-04-12  Maria Sheya

Babanyazwa mwapulao yatifo bakupa kulukululwa

WINDOKO – Baana bababeli hala baketalizoho babanyazwa mwakulifiwa kimusali mwa Windoko kuli babulaye muuna’hae, bafitisize kupo yakulukululwa kakutalima kalulo yabu 174 yamulao otalima litaba zabubangoki, sina bazekisi ba mulao haba felize muzeko wabona. David Kondjara walilimo ze 39 ni Donald Hindjou walilimo ze 31, babulela kuli bazekisi bamuuso kutisa cwale bapalezwi kutisa bupaki sakata kuli nebabile ni kabelo mwapulao. 

Mwamanzwi abona balatula kuli nebabile ni kabelo mwakezo ya bubulai nihaike nebaliteñi fasibaka sa kezo. Konjara ni Hindjo nebatamilwe hamoho ni Annastancia Lubinda yabihiwa kuli uitumelezi kuli nabile ni kabelo mwamulelo wakubulaya muuna’hae.

Babañwi babanyazwa mwataba yeo ki David Matali walilimo ze 46, Abiud Uazeua walilimo ze 40 ni Dollam Tjitjahuma walilimo ze 32. Batalimana ni mulatu wakubulaya, busholi ni mulelo wakubulaya muuna’hae Lubinda, Peter Risco Muleke yanana ni lilimo ze 36, mabapa ni lisa la Goreangab mwa Windoko mwabusihu bwa la 29 kuisa la 30 Liatamani 2015. Mwaponahalo yabona mwa khuta viki yefelile Muatuli wa Khuta Yepahami, Christie Lienberg nalemusize babanyazwa kuli haiba balumelelana ni maikuto a Kondjara ni Hindjou balemuse pili la 14 Muimunene lisika fita kale. Taba neisizwe la 21 Muimunene kutofa katulo fakupo yeo nikuto zwelapili ni muzeko.

Kaufela babanyazwa nebasiezi mwasitokisi. Bazekisi bamuuso balumela kuli Lubinda nafile musebezi ku Matali, Kondjara, Hindjou, Uazeua ni Tjitjahuma kuli babulaye muuna’hae katifo ya N$5 000. Mwamanzwi akuipulela Lubinda nabulelezi muatuli kuli neli siezwa mwakezo yakunyandiswa kaku natiwa ni kubatoshwa kakutabiwa. Mi taba yeo netisize kuli abate nzila ya kuitukulula. Naize Matali kiyena wakumueleza kuli abulae muuna’hae, mi namubulelezi zamutu yana kona kumufa mabeela, mi hakupala amufa linombolo zabatu bababulaya kaku lifiwa. Kiha balizeza mi tifo neli N$7000, kono kasamulaho akutalusa kuli nasa kwanisi kuilifa sekuta fa N$5000. 

Mwamanzwi abona Kondjara ni Hindjou nebaize nihaike nebaliteñi fasibaka sa kezo nebasikaba nikabelo mwakubulaya nyandi. Nebaize Uazeua ni Tjitjahuma katuso ya Matali kibona bakubulaya nyandi. Nebaize Lubinda nali teñi mi nabulezi kuli kezo iezwe kapili. 

Lubinda mwamanzwi ahae naize nakupile muuna’hae kumuisa kwa lisa la Goreangab kuyonga masheleñi kuyana mukolota, mwapilu inze aziba kuli kuna nibaana bene balifilwe bane babalibelezi. Situpu sa nyandi nesi kilwe sa fumanwa mihato yesikai kuzwa kwa motikala yahae yene siilwe teñi. Mbanda Siyomunji ni Milton Engelbrecht bayemela babanyazwa. Mi muzekisi wa muuso ki Marthino Olivier.


2021-04-12  Maria Sheya

Share on social media