New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babatibisizwe kimezi amuunda batokwa N$12m

Babatibisizwe kimezi amuunda batokwa N$12m

2023-04-03  Albertina Nakale

Babatibisizwe kimezi amuunda batokwa N$12m

Katengo ka sikiliti sa Zambezi kakabona zabutata kakupile lineulo za matente, lico, mamatiresi, macansi asileleza kuli mutu asike atiba, minshini ya ma lonji ni mafula, mulyani wakusabisa linoha, lipatela za swalelele, mashili hamoho cwalo ni milyani yakutapisa limbuzi ni tulimbalimba. 

Zeo neli litokwahalo zene lemuhilwe kikatengo kasamulaho apoto yababeleki kuzwelela kwa likolo la tuto ni likolo la makete, ya kupotela likolo zelobañwi zetaselizwe kimezi amuunda mwalilalanda za Kabbe ya Mbowela ni Mutulo mwasikiliti sa Zambezi.

Kono katengo kaswalisano ni kamaiso yalikolo ni sicaba nebalumelelani kuli lituto lizwelepili kakuli likolo kaufela lisana ni mitunda. Likolo zetaselizwe ki Namiyundu, Nankuntwe, Mpukano, Muzii, Kasika, Ivilivinzi, Ikaba, Mbalasinte ni Nsundwa.

Katengo nekabihile kuli baituti ba 1 603 ni babeleki ba 122 bataselizwe kwalikolo zelobañwi. Kacwalo kutokwahala matente alikana 148, ni mamatiresi alikana 1 539 kapilipili sina baituti babañwi haba lobala fafasi, mi ba mwakozi yakulumiwa ki linoha, kuswaliwa ni likwena ni likubu.

Likolo zeñwi halina limbuzi zende mi tulimbalimba totuñwi netubihilwe kuli tutezi. Buñata bwalikolo kuna ni mezi kono kokuñwi mezi ao amaswe. 

Baituti babañwi batutezi kwalikolo, mi babañwi habasika tuta bakeñisa kutokwa lico.

Bashemi babañwi neba bonisize kuli bakona kulumelela banababona kututa kono hakuna hande maino. Likolo zeñwi halina lipatela kapa babaleki bamakete. Kututisa likolo kanako yakutatuba nesikaba muhupulo one utalimilwe. 

Kulyeha ni kulofa kwasikolo seibile pilaelo kwalikolo zetaselizwe. Libaka kikuli mabasi asebelisa mikolo kuisa banana kwalikolo ni kuyo bashimba ni kusebeza misebezi yeñwi yafalapa.


2023-04-03  Albertina Nakale

Share on social media