New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bank Windhoeks ge ǀAub !nâ huiba go mā

Bank Windhoeks ge ǀAub !nâ huiba go mā

2023-10-03  Correspondent

Bank Windhoeks ge ǀAub !nâ huiba go mā

Sîsenao-i xa xoahe hâ

Bank Windhoeks di Empathy Projeks ge ǀgūǁae mateses ǁkhā-ǁkhāsens !aroma a ǂhâbasa huiba Groot Aub ǂAmskoli mâǂoa hâ mateses !nâ ǁkhāǁkhāsens !nâ ǁkhā-khāsenaona ge ǁkhaeǁnâ. 

Nē ǁaxasib hîas Bank Windhoeksa ge ǀaweǁgui hâ ib !nân ge 100 skolǀgôan sao ra xratdi !nâ hân: xrat hakas, xrat koros, xrat !nanis tsî xrat hûs dina gere ǀnûgu. 

ǀNûgus ǀams ais ge Tia !Gaesa Mateses ǁGoeǂamaose ge ǂoaxa. ǀAub ge ǁaupexa 60 kilometerga ǀAeǁgams !khawagas ǀkhāb ai ǁgoe !garo!āsa. 

Bank Windhoeks di Dixitale, ǂAnsa ǀHaoǀhaos tsî !Oabade ra sîsenū khoen !nâ kharaǀkharasiba ǂgâxa-ūs di danab, Ryan Geyseri ge ge mî, nē ǂam skoli ge 20 mateses ǀhurun !amǁare!nâsa !gaeǀkhārode a !khō!oa hîa ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nâ mateses !oagu ǀnamma ǂgaoǂgao!nâs tsî noxopa ǀgôan di !gôan ǀkha sîsens ǁkhāsib, ǀgora!gâxase sîsens tsî !gomsina oresa hōbas hâna nî !gâi!gâi!nâ tsî ǀgaiǀgaise. 

ǁKhāǁkhāsenaon ge ǀnûgus khao!gâ ǁîn di ǂhunuma sîsenūs !aroma mateses ǀhurun ǀhaoǀhaosa xūna ge !khō!oa. 

Geyseri ge noxopa gere ǀgonǀgon!gaos ge, ǀguis khami i ǀgôa-i tsîn !â !nāb ai ǂâisa ǁkhāǁkhāsens ai ǂnûi tsî a ǀomkhâi ǁoasa, ǁnā-amagas nē !gaeǁaresa ‘Jar of Hope Namibia’ ti a ǂansa projeks, ǀAub !nâ hâs ǀkha sîsenǁareb ǁnâugus !nâ a ǂgâsa îs nē ǀgôan tsî Groot Aub ǂAmskoli di !nārogu tsîna tsēkorobe ǁâsase ūhâ ǀnais ǁaupexa 700 !oaǀgôan tsî kaise ǂkhawusa ǁgâukhaode xu hâ ǀgôana (OVC) ra dības khami. 

Metro and Spice Corporate & Promotional Gifts ge nē ǂûn di huiba ra mā. 

ǀHaob ain ge 775 !gaeǀkhādi ǂûna !kharaga hui-aona xu ge māhe. 

“ǂÂi!nâǁguisa ǀamǂoas nē projeks dis ge mateses omkhâisens tsî !gâi tsî ǂûǂûxase ǂûs ǀkha ǁnā ǀgôaron hîa ǁkhābahe tamana ǂkhâ!nâs ai a !ammâisa. 

‘Jar of Hope Namibias’ ge ǀAub !nâ hâ projeks hîa ǂkhawusa omaridi khoena ǂûn !gaeǀkhārode ra māna ǁî-aitsaman nî huisen ǁkhāgas. 

Mâ !gaeǀkhāros hoas ge haka khoena a ǂa ǁkhā tsî sao ra ǂû xūna !khōǂgā hâ: raisi-i, lensin, habasa sōn, ǁgam-i ǀkha ra haba tsî ra sîsenūhe sōn tsîna. “Mâ ǀguiǀguibe am!nâs hîa ra ǂûmāhes hoas ge ǀkharaǀkharasiba ra hā-ū. 

Mâ ǀgôa-I hoa-I di ǁkhoreb ge ǂuruse ǂû tsî ǂuru ûiba ai!â ūhâbasensa, xawes ge nēsa !hau!hausase mâ omaris hoas !nâ īǁkhā tama hâ,” tib ge Metro Namibias Dana Sîsenǂuira Direkteri, Bryan Davisa ge mî. Marco Fourieb, mûǂam ra !âǀhuru-aob, Spice Corporates dib ge nau hâ ǂharugugu tsî ǂnûiǂgāde gere ǂgaoǂgao!nâ, in nētsē ǂhanu !khomsa ǂgā hîa ǁari Namibiab sâuǁkhāsib ǀomkhâis di ǁawoǁawos !aroma nî ǂhâbasa ǁkhāsigu tsî ǂansa nî ūhâsa.  


2023-10-03  Correspondent

Share on social media