New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bayahi baSibbinda bacaula

Bayahi baSibbinda bacaula

2021-11-15  Aron Mushaukwa

Bayahi baSibbinda bacaula
Top of a Page

LUSU – Bayahi basilalanda sa Sibbinda kuzwelela mwalilao zecwale kaMasokotwani, Lusu, Muketela ni Kanono, nebacauzi Labutanu kuamana ni mafu asituhu ane aezahezi mwalilalo zabona. Sikwata sa Bayahi nebacauzi kuzwa kwaMasokotwani kuliba Kanono, Muketela ni Chinchimane kone bailo tambeka pampili yalinonge kwaKhuta yetuna ya Chinchimane. 

Kiha bacaula kukuta Lusu kone batilo tambeka liñolo leliswana kumuyemeli wasilalanda sa Sibbinda Micky Lukaezi. Mwapampili yalinonge bayahi babilaezi kuli kuzwa silimo sa 2016 kutisa cwale batu balobañwi sebatimezi mwalilalo zabona kono hakuna bene babeilwe mulatu hala mafu awo.

Kucaula kulatelela lifu la cwanuñu la Gift Matiti Mainga yana timezi la 16 Yenda 2021, mi situpu sahae nesifumanwi mabapa ni mukwakwa oloba kuya kwasikolo sa Lusu, ili kwanali ticele swalelele. Mwaliñolo la linonge lene libalilwe kiInduna silao waLusu Raphael Kachana, bayahi babilaela kuli buñata bwamafu abihiwanga hakuna yana tamilwe. “Hala mafu awo mapokola bafelelezanga kuli neli kucaisa ni kubaleha, hakuna mukwaezi wamotikala yana tamilwe. Bayahi basebelize hamoho ni mapokola kuli lifosi lizekiswe, kono mapokola habangi lipatisiso zabona kuba zabutokwa,” nekubaleha liñolo. Bahayi ba akaleza hape kuli bapeti bamafu awo babushanga batu kuli litaba lifele.

Hala zebatokwa kuli liezwe bayahi babulela kuli babata kuli litaba kaufela zene kwalilwe zakucaisa ni kubaleha libatisiswe hape, nikuli lifosi lifumanwe. Balaela hape kuli muzamaisi wasipokola mwasikiliti mwalitaba zabubangoki ano latelela babatisisi kubona kuli bapeta musebezi wabona.

Bazwelapili kulaela kuli mapokola bano batisisa litaba kabutungi pili basika feleleza kuli neli kucaisa ni kubaleha. Balaela hape kuli lifu la cwanuñu la Mainga libatisiswe hande, mi mapokola bafumane kuli nabulezi nibomañi lwa mafelelezo, nikuli bafumanwe ni kuzekiswa. 

Amano amuhela liñolo la linonge Lukaezi nasepisize sicaba kuli ukaisa liñolo kwaliofesi zeswanela. Nabulezi hape kuli kitaba yebilaeza kuli batu basweli kushwa mwasilalanda kono hakuna baba beilwe mulatu.


2021-11-15  Aron Mushaukwa

Share on social media
Bottom of a page