New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Covids ge 11 000 xa a !nāsa sîsengu ǂoa!nâsa !aroma hâ

Covids ge 11 000 xa a !nāsa sîsengu ǂoa!nâsa !aroma hâ

2021-04-27  Kuzeeko Tjitemisa

Covids ge 11 000 xa a !nāsa sîsengu ǂoa!nâsa !aroma hâ

Coronas ǀaeb ge 11 210 sîsengu ǂoa!nâsa ǀuniga marikurib !nâ !aroma hâ, 983 sîsenmā-aona xu tib ge sîsengu ministeri Utoni Nuyomaba ge mî. 

Nausab, ge ministera ǁaesa ǁnā ǁawosasiba ra mā, mîb rasa !oab ǁîb ministerisa tsau tamase tsî ǀasa ǀgauga ra sîsenūse nî sîsensa in ǁnaetib sîsenga ǂnuwis, sîsenxa ǀaweǁguiga dīs tsî mariǂnûiǂuis !nâ-ū nēna sī!nâ. 

Nujomab ge nē ministeris di mariǂnûiǂuisab gere ǁgui!ā, ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai soab ai ǁnāsa ge mî. 

Sîsengu ministeris ge N$163 miljunmarisa 2021/22 marikurib !aroma ge ǂnûiǂuibahe, ǁ-îsa xus N$154 miljunmarisa omkhâisens !aroma ǂâi!nâǁguibahe hâse.

Nujomab ge mîsa !oas ge omkhâisens mariǂnûiǂuisa, !gōsase !gâi!gâi!nâs tsî !gâi mâsib !nâ berodi tsî omgu ministeris diga ūǀgaras !aroma hâ. 

Nujomab ge noxopa gere ǁgui!āsa !oas ge ministerisa haka proxramgu hîa ǁaxasin âga nē marikurib !nâ nî ǂnāǁnâse iga ǁaweǁgui hâ, hîa N$25 miljuns ǀkha Direktorats Sîsengu !Oabade ǂAnǂans dis !nâ nî sîsenxa kaihese. 

ǀNî proxrammi ge N$76 miljuns ai Direktorats Sîsengu !Oabadi dis, Berora Sîsengu Komisareb tsî Sîsengu ǀGuitikōsib Ôa!nâ!nans hâdi !nâ nî sîsenūhe. 

Nau hâ proxrammi ge N$8 miljunsa ǂnûiǂuibahe hâ tsî !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî ǀAwemās !âb !nâ nî sîsenūhe. 

ǂHanugu tsî ǁguisa ǁgaraga ǀguiǀguis tsî ǂHâbasa !Oabade mās !aromas ge N$60 miljunsa ge ǂnûiǂuihe. 

Nujomab ge ge mî, nē proxrammi di ǂgaoǀkhās hâ a Xoaǁguigu tsî daoǁgauga ǀguiǀguis tsî ǁnaetisa administrasis !aroma ǂhâbasa !oabade ǂâuǀoahâse māsa. 

Ministeri ai!â gere ǁgui!āba parlements ǁaninas ge, ministeris ge hâ a xūn ǁaegu a ǀaweǁguisa îs dītoa ǁkhawa kō!gâs ǀnaihâ ǂhanusi ǁguiǂuigu, aiǁgause Affirmative Action (Sîsengu) ǂHanumās (ǂhanumā 29, 1998ǁî kurib dis), Sîsengu !Oabadi ǂHanumās (8ǁî ǂHanumās 2011ǁî kurib dis), Sîsengu ǂHanumās (11ǁî ǂHanumās, 2007ǁî kurib dis), tsî Social Security ǂHanumās (34ǁî ǂHanumās, 1994ǁî kurib dis) hâna. 

ǀUnis aib ge Mujomaba ǂhanuǁgui-aona ge mîba, ǂgaeǂguis ministeris dis, ǀnî sîsenaon tsî ǀgaisa !âsa ra ǀhuru !âǀhuru-aon tsîn ǁkhāǁkhākhâide nî !khō!oasa, suriga !khōǂgā hâ programga marisa ǂnûiǂuiba tsî sîsenxa kais !aroma.


2021-04-27  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media