New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Dana!ās tsî kai!ādi tsîn ge ǁnâuguxoaǁguiba go ǀasaǀasa

Dana!ās tsî kai!ādi tsîn ge ǁnâuguxoaǁguiba go ǀasaǀasa

2022-07-19  Victoria Kaapanda

Dana!ās tsî kai!ādi tsîn ge ǁnâuguxoaǁguiba go ǀasaǀasa
Top of a Page

ONGWEDIVAS - ǀAeǁgams, Oshakatis, Ongwedivas tsî Ondangwas hâdi di !ā!khōmaidi ge go mîǁgui ǀhûarebese ai!gûsa, ǀgaisa ǁgâiba ra mā ǁgoaǂuide oresa hōbas dītsâdi !aroma. 

\ǂOa ge wekheb Denstaxs ai di ge nē !ā!khōmaidi ǀawemā!nande Oshakatis !nâ ǀhûǁarebese, ǁnāti ī ǁnâuguxoaǁguiba ǁkhawa ǀasaǀasas xoa!gaosa ge ūhâ i, ais ǁga ǀnai hâ sîsenǁareba !kharu-ūs ǁgūbas ase.

ǁNā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais di !nakaǂnôa !ā!khōmai-aob, Joseph Uapingeneba ge mî, danasa ra ǀhōǂui !gomsin aiǁgause; hoa !hūbaisi sâuǁkhāsib, ǂgiǂgōsis aib, ǂnamipeb !nâ, mariǁhōn, tsî ǀhûhâsiga ra tsâǀkhā !gomsin tsîn hoan ge ra ǂgaoǀkhā !oabade ǁanǂgāsabena mā tsî !âubasendi ân ai dīǀoaǀoasa.

“Sida ge ǁnā-amaga ra ǂgom, nēti ī ǁnâuguxoaǁguigu !nâ-ū nau !ā!khōmaidi ǀkha !khō!omgus, !oabade !ādi ǁga ǂoa-ūs ǀguisa ǀgaiǀgai tama hâ, xawe nau !āde xun ǁanǂgāsabena ǀAeǁgams tsî nau kai!ādi ǁga ra ûi-ôas di !âb tsîna oresa a hōba ǁkhāsa,” tib ge gere mî.

 Ai!âb ge ǁîba a mîs ge, ǀawemā!nandi nî ǀaweǁguisa tsî ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoa ǁnâugugu tsî sîsenǁarega ôa-am tsî ǁnās !nâ-ū, ǁkhaeheǁoasase ra ai!gû ǂgaoǀkhādi ǁanǂgāsaben died ǀoroǀorosa. 

“!Gâi!gâba sī!nâ ge ǀguis khami ī dīxū-i sats ge sa aitsamaba xu tarena ûib !nâ a sī!nâs din ǀkha ūhâ tama hâ, xawe sats tarena nauna a dība ǁkhās ǀkha !nāsase a dīxūxa,” tib ge Oshakatis !ā!khōmai-aob, Leonard Hangoba ge mî. 

Ai!âb ge a mîs ge, nē ǁnâuguxoaǁguib di noxopa !kharu!kharuhes nî hâ a ǁkhāsigu tsî ǂandi ǀgoragusa ǀgaiǀgaisa, ǀhûhâsigu ǂnôa-ū ǁgoaǂuide ǀhûǁarebese oresa hōbas !aroma.

Ongwedivas !ā!khōmai-aob Tarah Shalyefub, ge ge mî, koro kurigu khao!gân nētsēs ǁga kō-oa tsî ǁîǂgom!gâsens ǀkha ǀhûhâsiban get arena a dības, aiǁgause; sîsenaona ǁāǁā tsî omkhâis, ǀomkhâis ǀhûhâsib ǂnamipeba kō!gâs !nâ, ǀurisa mâsiba kō!gâs, ǂhanu ǀaweǁguiga !ās ǂnamipe, !hū!âde khoena mās !nâ ge sī!nâhe oredi tsî ǂōǂōsib !oabade mās !nâ. 

Ondangwas di Paavo Amweleb ge ǁîb ǀkhāba xu a mîs ge, nē ǁnâuguxoaǁguib xoa!gaos ge ǂhanu ǁaeb ai hāsa, ǁaeb hîa di kai!āde ǀgaisa ǁgoaǂuis omôara !hūǁîn dib !nâ hâs dib !nâ, tsîs nē !khōǁôagusa hoa !âhuru-aona nî ǁāǁāsa, mâti da oresa nē ǁgoaǂuidi !aroma hō tsî ǁanǂgāsaben ǂgaoǀkhādi ai nî dīǀoaǀoas !nâ. 

PICTURE: NEW ERA  Thursday 14 July 2022

PAGE: 6


2022-07-19  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page