New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Desert Jass ǁÂudīb ge !Gomenǁgams !nâ ǂhanusise ge ǂanǂanhe

Desert Jass ǁÂudīb ge !Gomenǁgams !nâ ǂhanusise ge ǂanǂanhe

2024-04-09  Eveline de Klerk

Desert Jass ǁÂudīb ge !Gomenǁgams !nâ ǂhanusise ge ǂanǂanhe

!GOMENǁGAMS –ǀAweǁguigu ge hâ, Namib Desert International Jazz ǁÂudīb hîa huri-ammi ǀgowab !nâ ra ǂâi!nâǁguihe !goaxa kurib !nâb ǂnamipe. Nē ǁâudīb !hūǁîn tsî !auga!hūsi ǀkhō-aona nî ǂgaeǁae. 

Nē ǂâiǀgaub ge !nonaǁhôaba !hûǁares hîa ǀguiǀguibe khoen tsî ǂnûiǂgādi Namibiab, Suid Afrikab tsî Duits!hūb din di !khōǁôagusa sîsenǁareba xu ra !hui tsî ǁîs hoa !hūbaisise a ǀoro ǀgowab !nâ nî dīhe. 

Nē ǁâudīb !nâ nî hâ ǁkhoaba tsâtsâ kaihes !nâ ge a ǀaman ge MSC Doe-ommi di !nariǀhao-ao !narisarimā-aon hîa ge !Gomenǁgams di huri-ammi ai mâ Rojos ǂû!khaib tawa, ǂhaitsi ǂanǂans nē ǀaweǁguisa Jazz ǁâudīb !goaxa kurib !nâ nî hâse ib dis tawa hâ ina. 

ǁNā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge ǁîb tsîn nē ǁâudīb !nâ a !âǀhuru-ao Clenrence Forda ge mî, gaxu ǁae-i!kharu hâseb nē Jazz ǁâudīb di ǀaweǁguisa xūna ǀnai dītoasa !khaisa. Fordi ra mîsa !oan ge kurikorobe ra hâ Jazz Doe-ommi ǁâudīb, ǁHuiǂgaeba xu !Gomenǁgams ǁga ra hāba 3 000 khoena ra ǂgae tsî !â kai !kharu ge disi kurigu ǁaeb !nâ. Nētin ǀnai ǁnâi !goaxa, xawen ge nē !nāsa MCS Doe-omgu ǀkha ra sîsenǁare ǂgao, nētī ǁaxasib nî buruxa !narisarima-aona nē huri-ammi !ās ǁga ǂgae tsî sâuǁkhāsib !gâi!gâna ǁanǂgāsabena hā-ūba amaga. “MSCs ǀkha hâ sîsenǁareb ge nî !aroma ǁîn di doe-ommi nî !gomenǁgams huri-ammi tawa ǀgam !oera māǀgarasa tsîn ǁîs !narisarima-aona nē a ǀaweǁguisa Jazz ǁâudīb !nâ nî am!nâxasa.

!Goaxa kurib, 2025 di ǀKhūǁkhâb !nâs ge MSC Musicasa hotels ase nî sîsenūhe, 2 500 khoenas !Gomenǁgams huri-ammi tawa nî hâ!khaimāse,”tib ge gere ǁgui!ā. Fordab noxopa gere mîs ge, ǁîn di !âubasens !hūǁî ǀkhō-aona nēti ī ǀō-aisa !ēsa māsa în ǁîn di māde ǁgauǂui tsî hōǂgāde kurubasen tsî !goaxa ǁaeb !aroma !auga!hūsises tsîna daode ǀhui-ambasens ase. 

Jazz ǀaweǁgui-aon di !uru ǂâibasens ge, !hūǁîn tsî sari-aona noxopan tsâ tama hâ ǁkhoaba mās xōǀkhān !Namib ǀGowab, Afrikab dib di ǂanhesa ra ǂapaǂoa kai ǂgaosa. Dana Sîsenǂuira Mâisab MSC Doe-omgu dib, Ross Volki ge ge mî, ǁîn nē ǂâiǀgauba ǀoasase ra !khō!gâ tsî ǁîn aweǁguib di !âse nî !amǂgā !khaisa.

!Gomenǁgams di !ā!khōmai-aob,Trevino Forbesi ge ge mî, ǁîn ra ôa!nâ mâtin ga !ās di marisiǁhōna !kharaga ǀgaun ai a ǀgaigaisa tsîs nēsa !narisarimas aib ai gui hâ tama xawe, mâtin ga ǁanǂgā-aon tsîna nēpa xu a domdores tsîna !khōǂgā hâsa.


2024-04-09  Eveline de Klerk

Share on social media