New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Duits!hūb !khūnîb ge Namibiab gomaǁgan-i ai mûba mâi hâ

Duits!hūb !khūnîb ge Namibiab gomaǁgan-i ai mûba mâi hâ

2023-09-05  Maihapa Ndjavera

Duits!hūb !khūnîb ge Namibiab gomaǁgan-i ai mûba mâi hâ

!Auga!hūsi ǂûn ǂharugub ǂnûiǂgās, Tӧnnies Holding ApS & Co di ra ǀonǂgaihes di ǀhonkhoeb ge ǀaweǁguiga ūhâ Namibiab !nâ ǂharuguba ǁkhowa-amsa hîa ûitsamaxūna ǂā tsî ǁamaxūs !aroma aiǂhomis disa, !gōsase hāguǁgan-i tsî goma-gan-i ai ǂâisa ra ǂnûi ǂgaose.Clemence Tӧnniesi ge ǂoa ge wekheb aib ge !Hūb di ǁÛb Hage Geingob ǀkha !Hūb-oms ǁ-ga ūhâ i khoexa!nâ saris !nâ nēsa ge ǂhaisa kai. 

Geingob ge nē ǀaweǁ-guibab ge ǁkhoreǁhare, xawe Tӧnniesa ge !gāsa kaiba Namibiab ǁnāti ī ǁguiri-aon hîa ǁîn ǀkha !khōǁôagu tsî ǁguiridi ân !nâ ǂâisa !hūǁîn nēpa xu tare-e a domdore ǁkhās ai ra ǂnûi tsî nēs !nâ-ū ǀgapi sîsenosib !gôab Namibiab ǂkhamkhoesiba ra tsâǀkhāba ra gowaǀîn ǀguina ra ū!oasa. 

“ǀN gomaǁgann ge !gôa!gôasa !khain tamas ka i o !ân !nâ ǀgui a hōsa. ǂHâbasa a !khais ge nē mâsiba da oresa nî hōbasa î da ǂauna gomaǁgan-e sîǂuis !aroma ūhâ ǁ-khā. Hanats hā tsî nēs !nâ sida ǀkha nî !khōǁôagus kara, ots ge a ǁkhoreǁharesa tsî i ge a ǂhanu. Sida !aroma i ge nē-e a !gâi ǂhôa ǀnai da ǁamaxū!khaina ūhâ amaga. 

ǂKhamkhoen di sîsenosib ge ǁîs a kai ǁgoaǂuis Namibiab !nâ da ūhâsa. ǁÎna !gaeba da tamas ka i os ge nēsa !aob !nâ ǂkhîb tsî ge !gâi ǁguri-aon hîa a māsenxa ǀnai da ūhân ai ǁkhāsiba hā ra ǀarona harase ra ǁkhore-hare,” tib ge ge ǀaro. 

Tӧnnies !Nans ge Duitseǁî ǀaokhoen ǂharugub hîa ǁgann ǂnamipe hâba tsî !auga!hūsise a sîsenxaba. 

Dana ǂâibasens ǁîn dis ge hāgūǁgann tsî gomaǁganna ǂgā tsî ǁamaxūs !aroma aiǂhomis ai hâ. Hāgūǁgan-i !harib aib ge Tӧnnies ǂharugubas Duitse!hūb di ǁgoeǂamao. 

ǁîn di hōǂgās ge N$142 biljunsa !nā hâ tsî ǁkhāti Europab !nâ ǁîgu hoan xa a kai ǁganǂharugugu ǁaegu ra !gôahe tsî !hūb a ǂhabase ǁama-aona ūhâ. Nē !khūnîb ge !Hūb di ǁÛba ǁnāti  -ǁawosasiba ge mā, ǁîb nî Geingob tsî !hūb di !nubusin ai om tsî ǂkhamkhoena sîsenmā !khaisa. 

 


2023-09-05  Maihapa Ndjavera

Share on social media