New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Egwano mazimo kwaninkisa vanona vatunde mosure momukunda Ohangwena

Egwano mazimo kwaninkisa vanona vatunde mosure momukunda Ohangwena

2023-12-07  Max Heinrich

Egwano mazimo kwaninkisa vanona vatunde mosure momukunda Ohangwena

Ongwediva- Ezimo lyokugwana ruvali kuna kutwaredera vanona wovakadona vatunde mosure unene momukunda gwOhangwena, yimo ngoso vana kuyitanta. Sivaro esi ava kugava mukurona pamberewa zerongo, unkurungu nompo katente asi mo 2022 kunakumoneka asi Ohangwena kwakere keguru omu yamonekere asi vamati novakadona kuna kara sivaro sosinzi sina tundu mosure. Mukunda kwamona vanona wovakadona wokusika ko 501 vana kusiga sure pwahana konda mvhura zina puko, ano vamati kwakere nye 1 118. Ava nye vamati novakadona ava kuna kara nawo mosivaro sowo wokusika ko 11 703 vamati 9001, ano vakadona 2702, ava nye vatunda mosure. 

Mukurona gerongo momukunda Ohangwena Isack Hamatwi kayitente asi eyi kuna kuninkisa nye vagwna mazimo vakatengwire hena mosure. ‘’ Kweyi nye yokugwana mazimo, vakadona kugwana ezimpo makura tasigi sure tanko akamone mukeke ntani nakatengura kosure. Nye posiruwo simwe googo mukadona ogo tagwana hena ezimo lyauvali. Makura awo kuna kuyakara nye mukadona dogoro tayakara mukadokurona, makura mukaro gwawo tagu tameke kulitjindja eharo lyokulironga kwato. Makura yokukwamako kuhegeka nye sure nazinye,’’ yimo ana kutanta Hamatwi.age katente asi, egano lyawo nelikwamo nalinye kuna kara asi ngano vanona navenye vakare mononkondwa rongero, morwa nye asi vanona ava oku vatundilira kwalisiga siga, makura awo kutunda nye mosure nonokonda dokulisiga siga. Hamatwi simpe katente asi vamwe kuhageka sure morwa mukaro nye goposure ozo ana kulirongera, yimo ana kutanta. 

Mavango gamwe gonosure kuninkisa murongwa apire kuhara kuza kosure, morwa awo kuvarongera mononzugo dovayi. Mokukwama mwendi Hamatwi, mukaro gomuwa vahepa kugutulisapo unene kovanona wobamati, ntani ava nye valihamesera merongo vahepa kutulisapo malikwamo gokulisiga siga. ‘’Elikwamo eli tuna kara nalyo ngesi kuna gumu nye tupu munona gomukadona, makura vamati kuna kulizuvha asi awo vana vasigilire kwato ogu ana kuvapakera mbili. 

Makona kono goposirongo kuna kulikida asi eyi vamwe ava tundire mosure morwa sinano sire mokuza kosure, kuza kosure ndi pokutengura kembo, ano vamwe yiwo nye vana kupakera mambo mbili. Muhuyungilipo uministeli wehetakano mvharwa, Lukas Haufiku, katente asi nsene munona gomumati ana sigi sure morwa mukaro dona, ministeli zawo kulihameseramo unene vapopere paeparu nokumuvatera momunene. ‘’ Ose kupura vakurona womunona ndi sure zitupe nombudi dangesi, dovanona vana kara noudigu. Komakwatesoko nye govakurona ntani varongi woyirongwa yehungo mwenyo, ose kuvatera unene vanona ava. Haufiku katente asi udigu naunye ou kutamekera komunona ogu okoko epangwe posure, eyi gayagwana nage kovanona vakwawo ntani kunionkiliramo vakwawo.‘’ Kahungo nye mwenyo, ntani edeuro nalinye, twahepa kutantera vanona vetu wovamati asi valironge morwa eparu lyawo komungura ano nepu nasiga sure hawe age taka kara nye gokugendagura tupu moyitarata. 

Vakondi vahepa kutulisapo nonkambadaro dokulisiga siga asi vana vawo vakare mosure. 

Pomuhowo vakurona, ntani epangero,’’ yimo ana kutanta Haufiku. –maxhenrinch356@gmail.co


2023-12-07  Max Heinrich

Share on social media