New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Erongo Reds ge !nanǀgaib ǂganǀgauba 9%gu ǀkha go ǀaro

Erongo Reds ge !nanǀgaib ǂganǀgauba 9%gu ǀkha go ǀaro

2023-09-26  Eveline de Klerk

Erongo Reds ge !nanǀgaib ǂganǀgauba 9%gu ǀkha go ǀaro

!GOMENǁGAMS – Erongo ǀkharib di -ǁanǂgāsaben ge noxopa !gamse ǀnai soa-e ūhâ tama ǁhōdi ân !nâ noxopa !gamse !omga nî ǂgā, ǁnāpas -ǁîn di ǀkharisi !nanǀgaib mās ǂharuguba 8.9%gu ǀarosa !nanǀgaib ai go ǀaros khao!gâ.

Nē ǀgapiǀgapisa ge hirihiri!nâ !khais ge, !Nanǀgaib Kō!gâs !Nans (ECB) ge a ǂanǂan, NamPowers nî ǀorodomma N$1.82 xu N$2.12 ǀgui kilowatts ai ira nî ǀarosa 2023/2024 marikurib !aromas xa. Nico Niemandi, ǂnûǁkhaeba ra Sîsenǂuira Mâisab ge ge mî, nē mariǀaros ge ǀnai 1 ǂKhoesaob dis ai sîsenxasa. 

“Sîsenǂuib hîa mâ sîsenū-a-i hoa-i ai nî hâb ge nî !kharaga, ǁîn mâ ǀgaub ai !nanǀgauba ra sîsenūsa !oa tsî ǁîn mâ ǀgaub ain Erongo Reds ǀkha !gaeǁaresa xoa!gao hâsa-ū,” tib ge Niemanda ǀgū-ǁaeb ge ūhâ i ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge mî. 

“Kaise a ǂhâbasa !khais ge ǂan da nîsa ǁaupexa-i mâ !nanǀgaib units hîa ra ǁamaxūhesa xu 70%-e Nampowers ǁga ra īsa tsîn Erongo Redsa !gau ra 30%gu guiga -în sîsenxasigu !aroma ra hōsa.” Niemandi ra mîsa !oas ge nē ǀgapiǀgapisa Erongo ǀkharib guiba tsâǀkhā tama hâ, xawe !hūb a ǂhabase a sîsenxa. 

“Nē hoa!nâ-aixa sîsenūs !nanǀgaib dis ai ra hâ ǀgapiǀgapidi xōǀkhān ge sao xūn tsîna ra !aroma ǀams ain sîsenū-aona mâtikō marisa ra mātaresa, ǀonǂgais ai sîsenxasigu tsî !gâi mâsib !nâ sîsenxūna ūǀgaras ǂganǀgaugu, sîsenū-aona !oabade mās, tsēsa xu tsēs ǁga hâ sîsenxasigu !aroma a ǂhâbasa maris hâna. Nēn hoan !nâ da ge sida nî ai!gû ǂnauǁnâsa ǂganǀgauga  sida kairan tsî ǂam hōǂgāde ūhâ ǀhûhâsib ǁanin sida din !aroma nî ūgarasa,” tib ge Niemanda ge mî. 

ǂNûǁkhaeba ra Sîsenǂuira Mâisab ge Erongo ǀkharib di kairana ra ǂgan, in ǁkhawa xoamâisen Erongo Reds berodi tawa tsî hâ a ǂnauǁnâsa ǂganǀgauga xu domdore. 

ǁKhātib ge ǁnān hîa ǀnîkhmi ī ǂnauǁnâsa ǀgaugu !nâ ra ǁnān tsîna ra ǂgaoǂgao!nâ, ǁîn gūse hâ Erongo Reds berodi tawa sī ǂganamsensa dīs !aroma. 

Niemandi ge mîs ge, nē ǀarosa ǂganǀgaub ǁnāti nî hâǀgarasa 1 ǂKhoesaob 2023 disa xu 30 Gamaǀaeb 2024 dis kōse. 

 


2023-09-26  Eveline de Klerk

Share on social media