New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eumbo limwe mOngwediva otali xwikwa 'kuWalye'

Eumbo limwe mOngwediva otali xwikwa 'kuWalye'

2021-08-13  Festus Hamalwa

Eumbo limwe mOngwediva otali xwikwa 'kuWalye'

“Otwa tila komundilo tau xwike po eenduda detu meumbo, paife ihatu kofa vali twa manguluka, katu shishi kutya omundilo owa dja peni, otwa kanifa oinima yetu ngaashi oikumbafa noikutu, nosho tuu oinima ihapu yomeumbo. Omundilo ou owa xwika po eenduda adishe domeumbo”.

Aa omatumbulo aPriskilla Kanime womomukunda Ohambungu moshikandjohoololo shaNgwediva, moshitukulwa shaShana, oo pamwe navanhu vambulavo va fiwa pomutenya komundilo oo tau twikile noku hanauna po eumbo lavo nomaliko avo aeshe.

Kanima okwa hokolola ta ti omundilo ou kau veshi kutya owa dja peni, vati ohava mono a shike onduda ya tema nale.

“Omundilo tete owa tameka momafiku 08 Juli eshi kwa li wa xwika po onduda imwe yokepat. Eshi omafiku a ninga 29 aJuli natango omundilo owa tameka –omo owa xwika po onduda imwe yomutala womumati wambuletu. Omafiku 30 aJuli omundilo owa mwena po manga fiyo omafiku O2 Aguste. Ashike momafiku a 03 Aguste omundilo owa tameka natango potundi 11h00. Owa xwika onduda yange yokunangala omo mwapila oinima yange aishe. Otwa limbililwa,” Kanime ta hokolola.

“Momafiku 06 Anguste efimbo lomutenya eshi kwa li ounona va dja kofikola ova tula oikutu yavo koshipundi shi li monduda yavo ei kwa li hava nangala, konima yefimbo eshi va dja mo monduda otwa mona ashike onduda younona eshi ya tema nale omundilo, omo mwa pila oikutu younona aishe mwa kwatelwa omidjalo davo dofikola,” Kanime ta hokolola.

Mofiku 08 Anguste fiyo 11 Etitatu omundilo owa tameka okukala wa pimbila tau xwike po nomiti deumbo, okatala kokepata noshoyo etala la meumbo li na omwiidi wengobe.

Okwa hokolola ta ti meumbo lavo omuna okamuti koniima, ashike paife otake va limbilik shaashi ohaka  kala ashike taka di omeva ena etutu efimbo keshe. Ta ti eshi osha eta oumbada meumbo lavo shaashi otave lipula kutya pamwe omuti ou ouna epuko.

Kanime ta ti mopaife ohava nangala ashike pondje shaashi eenduda adishe oda pya po, nonande meumbo mwa xupa ngaa onduda imwe yokangulu ihave i longifa vali shaashi ova tila pamwe nayo otai pi po.

Ta ti pefimbo kansela woshikandjohoololo shaNgwediva a talela po eumbo lavo okwa li a hala ova yambidida noipumbiwa yomeumbo ndele ova ti kutya kansela nateelele manga shaashi ova tila kutya ngeenge ova pewa omakwafo pamwe nawo otaa ka kwatwa komundilo.

“Paife ngaha oinima aishe oya hanauka po, fye paife ohatu nangala ashike moutenda ava twa landa shaashi meenduda otwa tila omundilo,” Kanime ta ti.

Okwa weda po ta ti omundilo owa tilifa yoo novashiinda shavo pomundingonoko.

Meenghundanafana a ninga naKundana kansela woshikandjohoololo shaNgwediva Andrea Uutoni okwa hokolola ta ti okwa talela po eumbo eli, omo ta hokolola ta ti naye okwa limbililwa komundilo tau.

Uutoni okwa twa ovaneumbo omukumo opo va pule ekwafo pamufyuululwakalo opo va kale va kwafelwa.


2021-08-13  Festus Hamalwa

Share on social media