New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / EUs ge !nāsa ǁgau!nâ-aon !aroma ǁkhāǁkhākhais ǁguiride ra ǂgan

EUs ge !nāsa ǁgau!nâ-aon !aroma ǁkhāǁkhākhais ǁguiride ra ǂgan

2023-01-31  Paheja Siririka

EUs ge !nāsa ǁgau!nâ-aon !aroma ǁkhāǁkhākhais ǁguiride ra ǂgan

EUROPEAN Unions Kommisares Jutta Urpilainens ge ge mî, ǁî-i kaise nē ǁaeb !nâ Namibiab !aroma a ǂhâǂhâsa xū-i ge, ǁgau!nâ-aon ǁkhāǁkhākhâis !nâ ǁguirisa tsî nēs ǀkha !gao!gao ǁgau!nâs ai ǂâisa gere ǂnûise

Urpilainens hîa ge surigu ǀguitikōsib ministeris, ǁgau!nâs ministeris tsî UNICEFS ǂnûǁkhaeba-aon xa ǁnûhe hâ is ge, ǂoa ge wekheb di Denstaxs ai EUs marisihuib ǀkha ge omhe !Oega ǁGau!nâs Omkhâisens Senters hîa Harmony ECD Seters ti ǀgui a ǂansasa, Mix !garo!ā ǁanǁguib !nâ ge sari hâ i. 

Nē mû!hara saris ge ǀgam tsēra ge !khōǂgā hâ i ǀgapi ǀgau saris hîa ǀgam Europab komisaresra, Urpilainens hîa !Auga!hūsi !Gaeǁaredi !âba !khōdana hâs tsî Thierry Bretons hîa ǂgana!hūsi ǁamaǂharuguba !khōdana hâs hâra xu ge hâ i tsî 33 kurigu EUs tsî Namibiab hâra sîsenǁareba tsēdīs ǀkha gere !gûǁare. “ǁGau!nâ-aon ǁkhāǁkhākhâis ge a ǂhâǂhâsa.

 “Tita ge ra dâ, surigu ǀguitikōsib ministerisa hû wekhegu ǁkhāǁkhā!âde ra mâ !khais xa. ǂHâbasa a !khais ge ǁgau!nâ-aots asets māsan xa !nāsase nî dīsa, mâǂoa hâ ǁgau!nâ-aosets nî ǂanhe ǂgaos karao. Nausa ta nēpa māde ūhâ ǁgau!nâ-aona ra mûs ka hâ, xawes ge ǁîn nî ai!âb ǁga ǁkhāǁkhākhâihe !khaisa a ǂhâbasa,” tis ge gere mî. Komisares ge a mîs ge, EUs nî ǀkharisi ǁgau!nâ-aon ǁkhāǁkhākhâis ǀkha, !gōsase Afrikab !khawagas !nâ tsoatoasa, hîab Namibiab tsîna nî domdorexūsa. 

“ǂAuna ǁgau!nâ-aon ge nî ǁkhāǁkhākhâihe, mâ ǁkhāǁkhākhâi-i ǀgui-i ose, xawe ǂâuǀoasase nî sîsenna dīse is !aroma. 

Tita ge ǂgaob hoaba xu ǀnai ra gangan, Namibiab nē ǀaweǁguisa ǁkhāǁkhākhâis ǁgau!nâ-aon disa xu nî domdore !khais !aroma,” tis ge gere mî.  Nē senters hîa Harmony ECD senters ti ǀgui a ǂansas ge, ǂoa ge kurib !nâ N$1.4 miljuns ǀkha ge ǂnuwihe. ǁÎs ge 4 ǁgau!nâ-aon tsî 57 ǀgôaron, 33 ǀgôadi tsî 24 axagu tsîna ūhâ. 

ǁGau!nâ-aos, Olivia Sundays ge ge mî, nausan !anu āǁgam-i tsî !nanǀgaib tsîna ūhâ tama hâ, xawen ǁîna sentersa ūhâsa kaise ra gangansa ǁîs ǀhûhâsiba ra kō!gâ xui-ao.

 “Senters ge ǂûxū-e mā tama hâ tsî-i ge a !gom ǁgûn hîa ǁnā mâsib !nâ hâ taman ǀgôana ǂûxū-i ose ra sîǀkhī amaga. Sida ge ǁnā ǀgôaron !aroma ǀawena ra ǂgā tsî ǁîna ǀgam pere!âkha tsî sap-i tsîna ra mā, tis ge Sundaysa ge mî. Surigu ǀGuitikōsib ministers, Doreen Siokas ge ǁîs ǀons !nâ ge texnise ǀawemā-aos âs xa gere khomaihe haisi-ams âs !nâ ge mî, EUs di proxramgu ǀguitikō-o!nâsiba ra ǀoro kai tsî hoa ǀgôaron !gao!gao ǁgau!nâs !nâ nî !âs īǁkhāsiba ra māsa. 

EUs omkhâisens marisihuib ǀkhas ge ministerisa 48 ECD senterde ge ǂnuwi. Hakadi ge ǀgapiǀgauxase a ǂnuwisa tsî nau 44 ge ǂgaoǀkhāsa !harib ai ǂnuwisase. 


2023-01-31  Paheja Siririka

Share on social media