New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Evango lyokukwateramo lyokuzugumina yihando

Evango lyokukwateramo lyokuzugumina yihando

2023-01-26  Loide Jason

Evango lyokukwateramo lyokuzugumina yihando

Vamitili novarongwa posure zaFidel Castro zopantateko momukunda Tobias Hainyeko ngesi kuna kutora nye yihando eyi zina pepura mpepo yina kuwiza mevango lyawo lyosure yina kutunda pevango vatura asi lyokuzugumina yihando pepi nosure. Sitata saVenduka kwagava evango olyo vazuguminemo yihando posiruwogona tupu. Moutano wakapita, opo sayitunga zaNew Era kazikadingwire sure, mahauto gositata simpe kugamona omu gana kukazuguma yihando oyo pevango lyoolyo lyakara asi 200m kutunda posure.

 Mukurona sure katente asi age ana kara noudigu koyihando eyi zina kureta mpepo kutunda kevango lyokuzugumina yihando yina kutwaredera varongwa novarongi vazerese sure morwa age kwahara sure zendi zizere. Ndapandula Shilomuntu katanterere sayitunga zaNew Era asi sitata saVenduka kwatameka kuzuguma yihando oyo pevango lina kutunda mvhura zina pu. 

Makura mukaro gwangesi kuna kuzonagwisa erongo morwa vanona novarongi vawo kuna kulihamesera vazerese sure ndi asi yihando kunba kuzonagwisa erongo. Evango lyokuzugumina kuna kara udigu unene. Ame kapi nina hara varongwa vange vakare wokutora yihando vana yaturapo varugani vamuni vene. Ogu mukaro dona ogu guna wapere kuguwapukurura pangenderera. Murongi ogu kakere kumwe nomukurona sure posiruwon oso, katente asi apa vatuliremo erapoto awo kwavapere nye yiplastika yoyisovagani vaturemo yihando oyo. ‘’ Ngesi, ose kuna kutupa nye yipalastika tuturemo yihando oyo. Kuna kumoneka asi mukaro ogu gokukarererapo. Kapi yina kumoneka nawa unene kovarongwa vetu, yimo ana kutanta.’’ 

Apa nye katupaparere nkumbu, muhuyungilipo sitata Harold Akwenye, nage katente asi vana divako yiuma kevango olyo lyokuzugumina yihando. 

Nye age katente asi evango olyo lyokukwateramo. ‘’ Evango olyo kapisi lyokuzugumina yihando. Kuna kara tupu evango lyokukwateramo omu vana kuyapongayika yiplastika yoyihando yina tundu komavango peke. Konyima zezuva ndi mazuva gavali ngoso kukwama asi ngapi yina pongopo, awo kuyitwara nye koKupfelberg. Kuna kara tupu evango lyokuyayidamuna vayitware. Udigu vana kumona wokulya momatoromani yiwo ava yipaturura makura awo kuna kupaparamo eyi vana hepa vakarandese. 

‘’ Ose ngesi kuna kara noudigu woroli zetu, yiyo nye yina kutwaredera dogoro mazuva gavali kapi vana yidamuna vayitware koKupfelberg. Nampili ngoso, sitata kuna kupapara nompito peke yipo yirugana eyi vayigave kokampani peke, ezi naziyidamuna nkenye ezuva komavango gokulisiga siga vayitware ko Kupfelberg ,’’ yimo ngoso ana kufaturura. 


2023-01-26  Loide Jason

Share on social media