New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Evango lyokundindilira moEenhana ngesi lina zura

Evango lyokundindilira moEenhana ngesi lina zura

2023-09-14  Festus Hamalwa

Evango lyokundindilira moEenhana ngesi lina zura

Eenhana- evango eli lyakara asi lyokundindilira ava vana kukamona vakeke, vazinya mosipangero saEenhana ngesi kuna kara asi kuna kuzura unene morwa vakadi woma rutu gavali kuna kuvhuka unene, eyi yina kara asi kuna kupitakana omu vasidika. 

Ngesi apa tuna kuhuyunga kuna kara asi vakadi vana karamu vana kundindira vakamone vakeke kuna kara 140, ano moomo yina kuhoroka ngoso vakadi vana kara nomarutu gavali simpe kuna kuwiza mwaza mazuva aga. 

Evango ndi nkondwa zokundindilira, eli lyadivikwa asi ‘’ Ewalanda” moOshiwambo, kuvatera vakadi ava vakara asi kwatunga ure nosipangero yipo asi vahagenda sinano sosire siruwo oso nye vana kara asi awo kuna kuwiza komakona kono. Evango eli kwakara asi lyovakadi ava vana kundindira vakamone vakeke, ava nye avatundilire ure ntani siruwo sawo sokumona vakeke kuna kuhara kusika mosiruwo sokumona mukeke yipo nye vasike usimbu nosiruwo kosipangero. 

Muna mberewa pevango olyo, Saima Imene katente asi nonzugo dina zura. ‘’ Vakadi vamwe kuna kurara pevhu, ano ava vamwe kuna kurara vavali pombete ano ava vamwe kuna kurara nye ponze momadi goyitji.ame kwato eyi nani vhura kurugana morwa awo ngesi siruwo sokumona vakeke sina siki, ntani sinzi zawo kwatunga nye ponze zodoropa urere unene, nosipangero,’’ Imene yimo ana kutanta. 

Imene kagwedereko asi; kapi yawapa osilike mukadi ogu ana kukamona mukeke evango, morwa asi evango lina zura. Kurara pevhu ndi medi lyositji hansa yivhulise kumonena mukeke kembo.’’ 

Apa nye sayitunga zaNew Era kazikadingwire sipangero esi mosikondo vike, vakadi kavakere tavapandura kweyi ndango zodoropa zaEenhana vatulisapo evango eli lina kara asi lyokundindilira. ‘’ Ngano kapi kwakara evango lyangesi, ose ngano kumona kanyando. 

Ame kwakara komukunda gwakara asi kwato ehauto nampili lyonkandi eli naliretange kosipangero posiruwo esi sina kara asi ezimo lyange lina sikimo,’’ yimo ana kutanta Martha Hangula ogu katundire komukunda gwaOmhalapapa.

 Mokukwama nye mwendi age Hangula, kapi ana kara noudigu wokurara pevhu, ndi medi lyositji morwa pepi ana kara nosipangero. ‘’ Nye udigu ou ana kara nawo evango eli kapi liwapa. Ose kuna kara noudigu kuvhura nkenye siruwo vatuhomokere vatjotji ndi vawidi morwa kapi tuna kara novantu vana kukuga evango eli,’’yimo ana kutanta Hangula. 

Siruwo sooso, Lucia Kafine ogu gatunda momukunda gwaOshimumu ogu nye kawizire kosipangero momapeu gana puko, katente asi esi sikando sautatu ana kuwiza pevango eli. 

Evango eli kwavaterange unene yipo asi nahahampurukira membo. 

Ame nina kara tupu asi nawa tupu nepu nirara pwankenye evango pana kara evango. Apa nye katupulireko nkumbu, mukurona gegendeso uhaku momukunda Ohangwenda Johannes Hango, katente asi nawa tupu kukare asi evango lyokundindilira lizure, morwa vakadi kuna kugwana mazimo. 

Age katente asi kapi yakara asi nkenye apa evango eli kuzura, makura apa ngesi kwato eyi natuvhura kuruganako. 

Nampili ngoso, Hango kahundilire vasamaritani wonkenda vawizemo vavatere vakadi ava vana kara asi kuna kundindira vakamone vakeke vagwane nombete nomatarese. fhamalwa@nepc.com.na

 


2023-09-14  Festus Hamalwa

Share on social media