New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Gammams’ kuna kureta edumba lyedona kovatungimo

Gammams’ kuna kureta edumba lyedona kovatungimo

2024-04-18  Correspondent

Gammams’ kuna kureta edumba lyedona kovatungimo

Isai Sipunga

 

Vatungimo vatunga pepi nevango lyaGammams oku aga piti mema nokugawapukurura mositata saVenduka kuna gava egano lyawo asi mema aga kuna kunuka kuyimona tupu omu gana kutjindja ruvara oru rwakara kekuma eli. 

Eyi yina kumoneka ngwendi ehuta lina woro, vana vhongo no garlic ntani nayimwe ngoso yokupira kumoneka nawa mono vili dokulisiga siga nsene mpepo zina litjindji hawe kunuka nokutarakosi, makura awo kuna kuyitanta asi yina kara ngwendi vanayihiki tupu nye. 

Evango eli lya Gammams kwakara evango lyewa unene noyiruganeso lyalyo, omu ava wapukurura mema gomadona vagature gomawa vaganwe vantu.  Nampili ngomu nye yakara asi egano ewa unene, mukaro nye ogu gomudona kuna kureta magano peke kovantu owo vatunga pepi nevango olyo. Mutungimo gomoWanaheda moTugela street, ogu kakere asi vahamudiva, katente asi nampili ngomu ana kara asi kwatunga poevango eli nomvhura dononzi, age simpe kapi gahika kunuka oku akutundu pevango eli. 

Age simpe kayitjangwilire asi kapi omu avapitimo momukaro gwangesi, unene nsene mvhura zina kuroka, hawe opo tokatanta asi kunuka kuna didi. 

Gumwe nage mutungimo kayinkondopekere asi hawe kunuka kuna didi nye unene, yipo asi vantu vahepa kuvadirwira kevango nalyo peke. 

‘’ Ame kapi nina kulizuvha mbili ndi asi nihafe. Vahepa kutwara evango lyangesi ure novantu morwa ngapi nye omu vana kugazara vantu vatunge pepi nevango lyangesi omu navaparuka? Eyi kuna kara napira kutambura muntu nkenye, kunuka kwangesi,’’ yimo vana kutanta vatungimo. 

Mokukumbururako kupitira mosayitunga zaNew Era, sitata saVenduka muhuyungilipo gwaso, Harold Akwenye nage kayinkondopekere eyi vana kusivana vatungimo. 

Age kayinkondopekere asi ngositata vanalituramo unene mokutara asi ngapi navagusapo udigu wangesi morwa kuna kureta ukanguki dona movatungimo. 

‘’ Ose kuna kuyizuvha nawa nawa kutara maparu govatungimo unene pevango lina, ntani ose ngesi tuna lituramo asi tugwane ekohononopo, Akwenye yimo ngoso ana kutanta, nokuhundira vatungi pevango olyo asi vakare tavandindire morwa awo ngesi kuna kuza vakagusepo udigu wangesi. Age katanterer vanyandi owo asi sitata kuna kurugana paapa savhulira vagusepo udigu ou.  Eyi kuna hamenemo kutara asi ngapi navawapukurura evango eli, lyaGammams nokutara asi komeho oko ngapi navaliruganesa unene kweyi nye vadika nare nokutara asi kwahakakara hena mpito zokugava edumba. –isipunga@nepc.com.na

 


2024-04-18  Correspondent

Share on social media