New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Garo!ā sîsenaon ǁkhâkorobe !khō!oamaris ge ǀorodomma N$1 653 kōse go ǀarohe

!Garo!ā sîsenaon ǁkhâkorobe !khō!oamaris ge ǀorodomma N$1 653 kōse go ǀarohe

2021-11-16  Staff Reporter

!Garo!ā sîsenaon ǁkhâkorobe !khō!oamaris ge ǀorodomma N$1 653 kōse go ǀarohe

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

Namibiab !Hū-omkhâis Sîsengu ǀHûs (NALF) ge go ǂanǂan, !gâi!gâxa ǁnâuguǁgamǁaredi hîa ǁkhâkorobe !khō!oa maris !hū-omkhâis !âb dis di ǀaohes !aroma go hâ is ǂnamipe. 

Nē go ǀasase 9 ǀHōǂgaeb 2021 dis ai ǂhanusise a xoa!gaohe ǁnâuguxoaǁguib !oagu, ib ge 2017ǁî kuriba xu hâ tsî nēsis kōse a sîsenxa ǁnâuguxoaǁguiba 18%gu ǀkha nî ǀarohe, 1 !Khanni 2022ǁî kurib dis ai nî sîsenxatsoatsoase. 

Namibiab !Hū-omkhâis Sîsengu ǀHûs ge sao ra !gaeǁarede xu a !amǁaresa, ǂgaiǀons ai !Hū-omkhâisSîsenaon !Gaeǁares (AEA), Namibiab !Hū!nāsi ǂGari-aon !Nans (NNFU), Namibiab ǀOmkhâira ǀGurihâse ra ǂgari ǂGari-aon !Nans (NECFU) tsî Namibiab !Garo!ā Sîsenaon !Nans (NAFWU) hâde xu. !Gao!gao ǀgoraǂgāb !garo!ā sîsenaon dib ge maris tsî ǂûna xawas tsîra xu a !amǁaresa. 

ǀOrodomma-i !garo!ā sîsenao-e nî !khō!oa maris ge N$5.40 kōse ira go ǀarohe tamas ka i o N$1 053 ǁkhâkorobe ǁnā sîsenaon hîa 45 irga wekheb !nâ ra sîsenn !aroma. 

ǁNān hîa Mario!nâse ǂûna xawa taman !aromas ge ǂûna xawa kaihesa N$600 kōse ǁkhâba go ǀarohe tsî 1 !Khanni 2022 disa xu nî sîsentsoatsoa. 

Nēs, ge ra ǂâibasen ǁkhâkoroben n !garo!ā sîsenaona ǀorodomma N$1 653.00 !khō!oatsoatsoasa 1 !Khanni 2022 disa xu. 

“Nē ǀgapise go ǂgaikhâihe !nandi ǁkhawa ra ǀgonǀgon!gao ǂgao !khais ge, nē ǀorodomma nî !khō!oahe maris ge ǀasase ra sîsentsoatsoa tsî ǀguis khami ī ǂan-tsî-hō!â-i tsîna ǂgarib ǂnamipe ūhâ taman xa ra !gû. 

ǁNān hîa ǀnai kurina sîsen hân tsî ǂhâbasa ǂans tsî ǁkhāsigu ǀkha ǂnôan di ǁkhâkorobe !khō!oamaris ge nē go ǀasase a ǂanǂanhe maris xa hoaragase a ǀgapi. 

NALf di ǂhaitsi māǂuis ra mîsa !oan ge !nāsa !gôab di !garo!ā sîsenaona nau !âgu !nâ ra sîsen sîsenaon xa ǀnai !gâise a kō!gâsasa, ǁîn Mario!nâse hâ!khain, ǂûn, ǁgam-i, !nanǀgaib tsî ǀaena ra !khō!oa amaga, nau !âgu sîsenaon ra nēn hoana ǁîn ǁkhâkorobe !khō!oamarisa xu mātare hîa. Nē ǀhûǁarebe !nandi ge nēsi sîsengu ministerisa nî ǀgūǀkhā, îs ǁnâugus âna ǂhanusise xoamâihe, Sîsengu ǂHanumās ǂgaoǀkhādi !oa.


2021-11-16  Staff Reporter

Share on social media