New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁGau!nâ-aon tsî ǀgôan tsîn ge ǁom!khaiba ra ǀgoragu

ǁGau!nâ-aon tsî ǀgôan tsîn ge ǁom!khaiba ra ǀgoragu

2023-01-24  Staff Reporter

ǁGau!nâ-aon tsî ǀgôan tsîn ge ǁom!khaiba ra ǀgoragu

Stefanus Nambara

 

MBURU-URU - ǁGau!nâ-aon Mburu-uru ǂAm Skoli hîa Kavangob Huriǂoas ǀkharib di Katji-na-katji ǁgau!nâs !âb !nâ mâb din ge aiǁgausa ra mā, ǁîn ǁgûnan ǂnûǁkhaeba hâ !khaisa ra ǁgau!nâsa, ǁnāpan ǀgôan di hostel-i a ǀkhai tsîn ǁgoe!khai-e ūhâ tama hâ soab !nâ, khoexagusiba xu nē ǀgôana ǁîn ǀkha ǀgui ǁgoe!nâ!nā-omde ra ǀgoragu kaise. 

ǂOa ge kurib !nâb ge nē skola xrat 5 ǀgôan hîa Sava ǂAm Skoli tawa ge  ǂam xratdi ǁgau!nâsa a dītoan !aroma Mburu-urub tawa ǁîna ge ūǂgā, ǁgûn nē ǀgôana !nū skolgu ǁga sîs ǁkhāsib !nâ hâ tama tsîn ǁîna ega ǁgâudi tawa ǀgui nî hâse ga ǂoaxa hâ amaga. 

Nē ǀgôan hîa ǁaupexa 12 km skoli ǁga tsî ǁkhawa nî oase ina hâ!khaimas ases ge skoli ǂgaeǂguis tsî ǁgûn tsîna !hoaǁare tsî aitsama kurusa ǀhûhâsib hostelsa ǂaidi ai ge mâi. 

Nē kurib !nâs ge nē hostelsa !aruǀî ǀnanub tsî ǂoab xas ge khôa!āhe amaga ǁkhawa a sîsenūhe ǁoa tsîn ge ǁgau!nâ-aona !kharaga ǀawede gere dītsâ mâtin ga nē ǀgôana a huis dide, in tā ǁgau!nâs aiǂhanub hîan ūhâba ǂoa!nâ. “Nē kurib !nâ da gen ē 12 ǀgôana ǁgau!nâ-aoda ǁaegu ǀgoraǂgā tsî sida ǁgoe!nâ-!nā-omde ra ǀgoragu-ū.

!Nani ǀgôadi ge hâ, ǁîde xu di !nonade tita ǀkha ra ǁgoe tsî nau !nonade nau tare gau!nâ-aos tawase. !Nani axagu hîa hâgu ge xūnsâu!nâ!khaib !nâ ra ǁgoe,” tis ge Mburu-uru ǂAm Skoli di skoldanas, Emmersiana Siteketasa ge mî. 

Skoli ra mîsa !oan ge noxopa 25 ǀgôana hâ hîa ǀgaisa !gommi hâ!khai-I dib ǂhâsiba ūhâna. ǂAuna ǁgûn ǀgôan âna !nū skolgu di hosteldi ǁga sîsa ǁkhāba tama mâsib !nân hâ, on ge ǁgau!nâ-aon tsî ǁgûna ǂoa ge kurib di ǀHōǂgaeb !nân ge ūhâ i ǂnûs !nâ ge mîǁgui, mâ omaris nēti ī ǀgôan ra hāxūs nî N$100.00 mā tsîn omūxūna ǁama tsî !amku hâ!khaiba nî omsa. 

ǀNî ǁgûn ge ǀnâi ǁîn !âga gem ā tsî-I ge ǀgam !hao!nāsi omra oms age tsoatsoa. Mburu-uru ǂam skoli tsî ǁgûn tsîn ge ǀkhomxa!nâ ǀhûhâsib ǁanina ra ǂgan, in !kharaga omūxūn, kharon, mataradi, ǂûn tsî skolsaran ǀkha ǂkhâ!nâhe.  ǀHûhâsib hostels mûǂamaob, Sakeus Kudumob ge ǁgau!nâ-aona ǂgaoba xu hâ gangansa ǁîn !gâidīgu !aroma ǁgûn tsî ǀgôan di ǀons !nâ gere mā.


2023-01-24  Staff Reporter

Share on social media